Cal Postilla

 

 
 

['kalpus'tiʎə] /

['kalpus'tijə]

 

Cal Postilla, des de ponent

Carrer del Sastre, 15 (antigament, 8)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 21 de Monistrol de Calders, tom , foli 456, finca 195, inscrip. 2a

Cadastre:

Finca urbana 7836205 (7836205DG1273N0001OJ),

                      7836210 (7836210DG1273N0002TK) i

                                     (7836210DG1273N0001RJ)

417732,7 E – 4623481,0 N

439,2 m alt

Cal Postilla, des de llevant

 

Casa esmentada, sense esmentar-ne el nom, el 15 de desembre del 1844 (Notari Josep Ribot i de Morató, de Moià; ACA, Notarials de Manresa, 244, f. 243), en la venda feta per Josep Jo i Sallas, ebenista, a Jaume Bosch i Arnaus. En el contracte es diu que és una casa de dos cossos amb hort rere seu, de cinc picotins, en el carrer del Sastre. Afronta a sol ixent amb la casa i hort de Pere Pla àlies Xicotet, a migdia amb un rec que ve dels passants de la Riera de Sant Joan, fins a Cal Faló, a ponent amb la casa i l’hort de Jaume Mussarra, i a tramuntana amb el carrer del Sastre. Li pertanyia com a hereu de la seva mare, Magdalena Sallas, per testament davant del rector Dr. Francesc Bruguer, del 27 de desembre del 1836. A la seva mare, com a hereva del seu pare, Valentí Sallas, i a aquest per títols que no s’han aportat davant del notari. Valentí Sallas, a més, era l'amo de Cal Cintet.

També el 29 de març del 1863 (Notari Josep Ribot i de Morató, de Moià; ACA, Notarials de Manresa, 263, núm. 37). Jaume Bosch i Arnaus, de 70 anys, dóna tots els seus béns, inclosa la casa, a Antoni Grau i Puigmartí, amb tota una sèrie de condicions, la principal de les quals és que el receptor tingui cura del donador i de la seva muller, que no tenien fills, fins a la fi dels seus dies. Es tracta d'una casa de dos cossos amb hort contigu rere seu, d’un quartà i un picotí, al carrer del Sastre, i assenyalada amb el número 8. Limita per l’esquena, a orient, amb casa i hort de Josep Pineda, que abans fou de Pere Pla, per sobrenom Xicotet; a l’esquerra, és a dir, a migdia, amb una sèquia que de la Riera de Sant Joan va fins al paratge anomenat de Cal Faló; a ponent, amb casa i hort de Jaume Musarra; i a la dreta, o sigui a cerç, amb el carrer del Sastre.

Propietaris i estadants:

1828: No s'ha pogut identificar (Padró, AMC)

1844: Venda de Josep Jo, ebenista, a Jaume Bosch i Arnaus, el 15 de desembre (document citat més amunt)

1850: Jaume Bosch i Arnaus, jornaler, vidu, i Pau Bosch i Boser (Padró, AMC)

1854: Jaume Bosch i Arnaus, jornaler, i Maria Estrada i Pujal (Padró, AMC)

1860: Jaume Bosch i Arnaus, jornaler, Maria Estrada i Pujal i Antoni Bosch i Arnaus, jornaler vidu (Padró, AMC)

1863: Donació de tots els seus béns, de Jaume Bosch i Arnaus a Antoni Grau i Puigmartí, jornaler (document citat)

1866 i 1868: Jaume Bosch i Arnaus, jornaler, Maria Estrada i Pujal, Antoni Grau i Puigmartí, jornaler, i Carme Estrada i Picañol (Padró, AMC)

1880: Antoni Grau i Puigmartí, jornaler, i Carme Estrada i Picañol i Filomena, Joan i Josep Grau i Estrada (Padró, AMC)

1904: Antoni Grau i Puigmartí, jornaler, vidu, Josepa i Joan Grau i Estrada, Francesca Ponsa i Ponsa i Carme Grau i Ponsa (Padró, AMC)

1911:  Antoni Grau i Puigmartí, jornaler, vidu, Filomena, Josepa i Joan Grau i Estrada, Francesca Ponsa i Ponsa i Carme, Antoni, Maria i Josepa Grau i Ponsa (Padró, AMC)

1921: Joan Grau i Estrada, jornaler, Francesca Ponsa i Ponsa i Carme, Antoni, Maria, Josepa i Concepció Grau i Ponsa (Padró, AMC)

1935: Joan Grau i Estrada, jornaler, vidu, i Antoni, Josepa i Concepció Grau i Ponsa (Padró, AMMdC)

1950 i 1955: Joan Grau i Estrada, jornaler, vidu, Josepa i Antoni Grau i Ponsa, Maria Ponsa i Puigmartí, i Jesús, Lídia, Francesc, Joan i Feliu Grau i Ponsa (Padró, AMMdC)

El nom de Cal Postilla no apareix en un cadastre del 1880 on hi ha molts noms de cases, de manera que molt possiblement és posterior. L'explicació que donen els mateixos de Cal Postilla a l'origen del sobrenom és perquè el seu avi, Joan Grau i Estrada, tenia el costum de voler dir la darrera paraula en una conversa, posar-hi “la postil·la” (en castellà, apostilla)

Valentí Sallas > Magdalena Sallas i Saladich (herència) > Josep Jo i Sallas (herència) > Jaume Bosch i Arnaus (venda) > Antoni Grau i Puig-martí (donació) > Joan Grau i Estrada (herència) > Antoni Grau i Ponsa (herència) > Joan Grau i Ponsa (herència)

Casa de la dreta (ponent): Cal Pastor; casa de l'esquerra (llevant): Cal Rellotger; davant (nord): el carrer; darrere (migdia): hort de Cal Pos-tilla

Casa remodelada el 1970; no queda gaire cosa de la casa antiga

 
 
 
 

 

Façana nord de la casa

Llinda de Cal Postilla: 1728

Detall del balcó amb la llinda

La casa, des del Carrer Nou

 

 

Tornar al Carrer del Sastre