Cal Xesc

 

(Cal Xesc Nou

i Cal Trompeta)

 

 
 

['kaʎ'ʃɛsk]

 

(['kaʎ'ʃɛzg'nɔw] i ['kaltɾum'pɛtə])

 

Cal Xesc, la casa del centre i esquerra de la fotografia

Carrer de la Mallola, 7

 

(abans, 5)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 17 de Calders, tom 515, foli 50, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139404 (8139404DG1283N0001MZ)

418049,5 E – 4623729,8 N

457,7 m alt

 

 

Casa esmentada el 1891 en la venda dels marmessors del testament de Jacint Ponsa i Riera a Jaume Picañol i Canadell, detallada més en-davant (doc. cit.)

Propietaris i estadants:

1828: No s'ha pogut determinar amb precisió (Padró, AMC)

1851: Llogari Ponsa (i Morral), Maria (Riera i Saladich), Jacint Ponsa (i Riera) i Antònia (Sallas i Santamans) (Padró, AMC)

1855 a 1868: Jacint Ponsa i Riera, jornaler, Antònia Sallas i Santamans, muller, i Rosa Riera i Saladich, mare (Padró, AMC). El 1866 apareix com a Cal Trompeta (Padró, AMC)

1876: Jaume Estrada i Picañol fa inventari dels béns deixats per son pare, del qual ell és l'hereu (doc. cit.), entre els quals aquesta casa

1880: No apareix en el Padró (Padró, AMC)

1882: Jacint Ponsa, Canju, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1891: Pere Ponsa i Barangueras i Josep Urpina i Alsina, pagesos, casats, majors d’edat, veïns de Monistrol de Calders, com a marmessors de Jacint Ponsa, i per haver mort la muller d’aquest, Antònia Sallas, en compliment del testament del finat, atorgat davant del rector Joan Blat el 4 de juliol del 1882, venen perpètuament a Jaume Estrada i Picañol, també pagès, la casa amb hort contigu, de tres picotins, amb baixos i pis, assenyalada amb el número 7 del carrer de la Mallola. Limita a orient o esquerra amb la casa i hort de Jaume Estrada, comprador, a migdia o davant, amb dit carrer, a ponent o dreta, amb la casa i l’hort de Benet Busé, i a cerç o esquena, amb una roca o barranc de pertinença del Mas Saladic. El preu de la venda és de 540 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, 3 de maig; ACBG, AHPM F-52, núm. 36). Tot seguit, el mateix dia, Jaume Estrada i Picañol, pagès, casat, de 40 anys, ven perpètuament a Lluís Catot i Casar-ramona, paleta, casat, de 28 anys, tots dos veïns de Monistrol de Calders, una casa amb hort contigu, de 3 picotins assenyalada amb el número 7, que té baixos i un pis. La casa i l’hort limiten a orient o esquerra amb el pati que queda del venedor; a migdia o davant, amb el carrer esmentat; a ponent o dreta, amb la casa i hort de Benet Busé i a cerç o esquena, amb una roca o barranc de pertinença del Mas de Saladic. En un afegit diu que és en el carrer de la Mallola. Li pertany per venda feta per Pere Ponsa i Josep Urpina com a marmessors del testament de Jacint Ponsa. El preu de la venda és de 400 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, 3 de maig; ACBG, AHPM F-52, núm. 38). Aquesta darrera compra només es degué fer efectiva pel que fa a l'hort, no pas a la casa, que continuà en poder dels Estrada

1904: No apareix en el Padró (Padró, AMC)

1911: Teresa Santamans i Torra, vídua, Teresa Pla i Santamans (Padró, AMC)

1920 a 1924: Jaume Estrada i Canadell, jornaler, Rosa Puigmartí i Trullàs (Musarra el 1920) i Núria, Sebastià i Mercè Estrada i Puigmartí (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Rosa Puigmartí i Trullàs, vídua, i Sebastià, jornaler, i Mercè Estrada i Puigmartí, obrera (Padró, AMMdC)

1940: Rosa Puigmartí i Trullàs, vídua, Mercè Estrada i Puigmartí, teixidora, Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell, teixidora, i Maria Rosa i Dolors Estrada i Estrada, escolars (Padró, AMMdC)

1945 i 1950: Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell i Maria Rosa i Dolors Estrada i Estrada (Padró, AMMdC)

1953: Sebastià Estrada i Puigmartí, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell i Dolors Estrada i Estrada; Ramon Capdevila i Prat, jornaler, Maria Ro-sa Estrada i Estrada i Maria Capdevila i Estrada (Padró, AMMdC)

1960: Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell, nuadora; Ramon Capdevila i Prat, jornaler, Maria Rosa Estrada i Es-trada, teixidora, i Maria i Sebastià Capdevila i Estrada (Padró, AMMdC)

El nom actual de la casa prové de l'hipocorístic per afèresi de Francesc: Xesc. La persona que motivà aquest apel·latiu devia ser Francesc Estrada, que hi visqué a finals del segle XVIII. Cal Xesc Nou es deu al fet que els de Cal Xesc Vell (l'actual Cal Marsalinu) van passar a viure a la casa del costat de ponent, que apareix esmentada el 1866 com a Cal Trompeta, sense que es pugui determinar ara per ara per què. El primer documentat a qui hom anomena Xesc és Jaume Estrada, el 1841: Jaume Estrada, dit Xesch

Llogari Ponsa i Morral > Jacint Ponsa i Riera (herència) > Teresa Santamans i Torra (potser de lloguer) > Jaume Estrada i Picañol (compra) > Jaume Estrada i Canadell (herència) > Sebastià Estrada i Puigmartí (herència) > Maria Rosa Estrada i Estrada (herència) > Ramon Capdevila i Prat (herència de la muller)

Casa de vers el 1800, remodelada el 1930 i posteriorment ampliada pel costat nord, amb sortida al Carrer del Pare Mundet

1882: Casa de dues plantes, de 144 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge. La casa vella fa 8 x 10 m2, tant de construcció com de solar; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Ca l'Aseta; dreta (llevant): Cal Marsalinu; darrere (nord): Cal Joan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)