Cal Tomeu

 

 

 
 

['kaltu'mew]

 

Cal Tomeu, a la dreta la casa original i a l'esquerra l'ampliació

Carrer de Sant Llogari, 1 i 3

 

(abans, 1)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238608 (8238608DG1283N0001IZ)

418122,2 E – 4623626,8 N

448,6 m alt

L'ampliació de Cal Tomeu

 

Casa esmentada el 1868 en el número 3 del Carrer de Sant Llogari. Fou construïda després del 1758 per Josep Pla, treballador a partir de l'establiment fet aquell any

Propietaris i estadants:

1758: Establiment en un pati de terra per a construir-hi casa a Josep Pla i Casadevall, treballador, per Francesca Puig i Pujades, vídua de Salvador Puigmartí (Notari de Moià Francesc Pujol i Ferrer, 20 d'agost; ACA, Notarials de Manresa, 132, f. 278). Josep Pla, per a la compra i la construcció de la casa, creà i vengué un censal al Reverend Carles Plans, rector de Sant Feliu de Monistrol de Calders, a partir dels di-ners de les misses d'aniversari del difunt Jaume Puigmartí, avi comú del difunt marit de l'establidora i de l'establert

1783: Pere Pla i Jo, menor, jornaler, fill de l'anterior (Cadastre, AMC)

1798: Consta un Valentí Pla, àlies lo Tomeu, fill de l'anterior (Padrons, AMC)

1815: Antoni Pla i Jo, Àngela Giol, i Marià i Anacleta Pla i Giol (Padrons, AMC)

1816 i 1830: Anton Pla (Contribucions, ACalLluís)

1851 a 1880: Marià Pla i Giol, Maria Canet i Hom, i Maria, Josep, Antònia, Teresa i Pere Pla i Canet (Padrons, AMC)

1882: Marià Pla, Tomeu (Fulls de contribució urbana, AMC)

1895 a 1911: Josep Pla i Canet, jornaler, Manuela Pla i Altimiras, i Marià, Teresa, Maria de la Mercè, Maria del Pilar, Antoni, Joan i Feliu Pla i Pla (Padrons, AMC)

1904: Josep Pla i Canet, jornaler, Manuela Pla i Altimiras, i Joan, Antoni, Feliu i Marià Pla i Pla, la muller del darrer, Antònia Malla i Rudella i Antònia Pla i Malla (Padró, AMC)

1911: Marià Pla i Pla, Antònia Malla i Rodellas (primera muller, morta entre el 1915 i el 1921), i Antoni, Pilar, Anna i Maria Pla i Malla (Pa-dró, AMC)

1920 i 1921: Marià Pla i Pla, vidu, i Antoni, Pilar, Anna i Maria Pla i Malla (Padró, AMC)

1924: Marià Pla i Pla, Maria Carrió i Rodellas (segona muller), i Antoni, Pilar, Anna i Maria Pla i Malla, filles del primer matrimoni (Padró, AMC)

1930 i 1935: Marià Pla i Pla, Maria Carrió i Rodellas, i les filles del primer matrimoni Anna i Maria (Padró, AMMdC)

1940: Josep Antoni Salvador, manobre, Mercè Bou i Salvans, obrera tèxtil (Padró, AMMdC) (llogaters)

1945: Jaume Catot i Mir (Padró, AMMdC)

1950: No consta en el padró d'aquell any (Padró, AMMdC)

1953: Carme Casarramona i Picañol, propietària (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Narcís Santamans i Portí, Victòria Bosch i Urpina, i Llibertada i Joan Santamans i Bosch (Padró, AMMdC) (llogaters)

1960: Luis Navarro Llorent, jornaler, Francisca Martínez Sánchez, rodetera, Juan Navarro Serrano, jornaler, Primitiva Llorent Rodríguez i Joan, teixidor, i Rosalina, ordidora, Navarro Llorent (Padró, AMMdC) (llogaters)

2013: Maria Rosa Vilaró i Camps (Informació oral seva)

Tot i que encara no s'ha trobat el causant del nom de la casa, aquest es deu a l'hipocorístic per afèresi de Bartomeu. De tota manera, el primer document a qui s'aplica el sobrenom de Tomeu és Valentí Pla, en un document del 1798 i, en canvi, no hi ha cap Bartomeu en aquesta família

Josep Pla i Casadevall > Pere Pla i Jo (herència) > Valentí Pla, lo Tomeu (herència) > Antoni Pla i Jo (herència, oncle) > Marià Pla i Giol (herència) > Josep Pla i Canet (herència) > Josep Antoni Salvador (llogater) > Jaume Catot i Mir (llogater) > Carme Casarramona i Pica-nyol (compra) > Rosa Camps i Casarramona (herència) > Maria Rosa Vilaró i Camps (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 189 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 12 i 17 x entre 13 i 15 m2, tant de cons-trucció com de solar. Dreta (llevant): Cal Jep Dó; esquerra (ponent): Carrer del Torrent; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Cal Ton Ferrer

Casa construïda vers el 1700, en la seva meitat oriental, i remodelada el 1910. En aquest moment s'amplià la casa cobrint el pati que tenia al costat de ponent; més tardament s'hi han fet diverses reformes i modernitzacions