Cal Toia

 

 

 
 

['kal'tɔ]

 

Cal Toia, el 2004

Carrer de la Mallola, 41

 

(abans, 29, 33, 39 i 43)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 32 de Calders, tom 1026, foli 74, finca 1208, inscripció 1a

Cadastre:

Finca urbana 8139418 (8139418DG1283N0001UZ)

418160,3 E – 4623680,4 N

453,5 m alt

Cal Toià, el 2013

 

Casa esmentada el 1759 en la venda de pati de terra per a construir casa, on el venedor es queda per a ell la meitat del pati de terra on havia estat establert pels de Saladic

Propietaris i estadants:

1734: Maria Saladich, vídua de Josep Ciuró, i el seu fill Francesc Saladich i Ciuró estableixen Jaume Estiragués i Puig en un pati de terra per a construir-hi casa a la Mallola (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 9 d'octubre; ACA, Notarials de Manresa, 108, f. 242)

1759: Jaume Estiragués i Puig, per fer front a la construcció de la casa que es vol fer en el pati de terra on fou establert pels Saladich del Mas Saladic, ven a Francesc Jo, treballador del mateix lloc, una part del dit pati de terra, de 36 pams d’amplària (de sol ixent a ponent) i de disset canes i cinc pams de llargària de migdia a tramuntana. És al lloc anomenat la Mallola, i el tros de què es desprèn afronta a sol ixent amb honors de Josep Puigmartí, sastre del mateix lloc, mitjançant un torrent, a migdia amb el carrer anomenat de la Mallola, a ponent amb la casa i hort del venedor, i a tramuntana també amb l’hort del venedor. Li fou venut pels Saladich, com consta en document del mateix notari del 9 d’octubre del 1734 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 1 de març; ACA, Notarials de Manresa, 133, f. 91). Al tros venut s'edificarien Cal Picol i Cal Molineret, i al tros que es queda el venedor, Cal Toia

1828: Jaume Estiragués (i Puig), jornaler, Margarida Puigmartí (i Soler), Teresa Puig, mare del cap de casa, sa germana Maria Estiragués i Puig, el fill Valentí Estiragués i Puigmartí, la muller del darrer, Antònia Carantela, i llur filla Magdalena Estiragués i Carantela (Padró, AMC)

1851: Jaume Estiragués (i Puig), jornaler, vidu, Rafael Urpina i Estiragués, jornaler, i Manuela Estiragués, vídua (Padró, AMC)

1852: Jaume Estiragués i Puig i Rafel Urpina i Estiragués, oncle i nebot, pagesos de Monistrol de Calders, venen i creen un censal a favor del Rvnd. Aleix Godayol, rector de Talamanca, el 24 de setembre. Hi empenyoren la casa amb hort contigu situada en el carrer de la Ma-llola, que termena a sol ixent amb Jaume Jo; a migdia, amb el carrer; a ponent, amb Miquel Prat i a tramuntana amb Sebastià Gibellà. Per-tany a Jaume Estiragués com a fill i hereu de Francesc Estiragués, mort abans del 1830, i després de sa mort, passarà a Rafel Urpina, en virtut de l’establert en els seus capítols matrimonials (Notari Francesc d'Assís Mas, de Manresa, ACBG, AHPM – 5726 i 5727, f. 1400)

1855: Jaume Estiragés i Ponsa, jornaler, vidu, Rafael Urpina i Estiragés, Antònia Plans (i Planas), i Maria Urpina i Plans (Padró, AMC)

1860: Rafael Hurpina i Estiragués, jornaler, Antònia Plans (i Planas), i Maria i Joan Hurpina i Plans (Padró, AMC)

1866 i 1868: Rafael Urpina i Estiragués, Antònia Plans i Planas, i Maria i Francesc Urpina i Plans (Padró, AMC)

1880: Rafael Orpina i Estiragués, Antònia Plans i Planas, i Francesc i Antoni Orpina i Plans (Padró, AMC)

1882: Rafael Orpina i Estiragués, Toia, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: Francesc Urpina i Plans, Rosa Casanovas i Pla i Rafael, Àngela i Josep Urpina i Casanovas (Padró, AMC)

1911: Francesc Orpina i Plans, Rosa Casanovas i Pla i Rafael, Àngela i Josep Orpina i Casanovas (Padró, AMC)

1920 i 1921: Rosa Casanovas i Pla, vídua, Josep i Rafael Urpina i Casanovas, la muller del darrer, Consol Pineda i Bosch, i Rosari Urpina i Pi-neda (Padrons, AMC)

1924: Rosa Casanovas i Pla, vídua, Rafael Urpina i Casanovas, Consol Pineda i Bosch i Rosari Urpina i Pineda, a més d'Ildefonsa Expòsita, afillada (Padró, AMC)

1930 i 1935: Rafael Urpina i Casanovas, jornaler, Consol Pineda i Bosch, Rosa Urpina i Pineda i Ildefons Expòsit, afillat (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Rafael Urpina i Casanovas, jornaler, Consol Pineda i Bosch, Rosari i Valenti Urpina i Pineda i Alfons Majó i Moliné, fuster (Padró, AMMdC)

1945: Joan Jornet i Jordà, picapedrer, Rosa Manubens i Urpina i Josepa Jornet i Manubens; Rafael Urpina i Casanovas, jornaler, Consol Pi-neda i Bosch, Rosari i Valenti Urpina i Pineda i Alfons Majó i Moliné, fuster (Padró, AMMdC)

1950: Rafael Urpina i Casanovas, jornaler, Consol Pineda i Bosch, i Rosari i Valenti Urpina i Pineda (Padró, AMMdC)

1953: Rafael Urpina i Casanovas, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Rafael Urpina i Casanovas, jornaler, Consol Pineda i Bosch, Valenti Urpina i Pineda i Alfons Masó i Moliner, fuster (Padró, AMMdC)

1960: Rafael Urpina i Casanovas, jornaler, Consol Pineda i Bosch i Alfons Masó i Moliner, fuster (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové

Jaume Estiragués > Rafael Orpina i Estiragués (herència) > Francesc Orpina i Plans (herència) > Rafael Urpina i Casanovas (herència) >

1882: Casa de dues plantes, de 494 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; la construcció fa 12 x 11,5 m2, per 12 x 48,5 del solar. A la dreta, llevant, Cal Picol; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Cal Firmet; darrere, nord, antiga vinya de Cal Joan, ara casa d'en Quico Ponsa

Casa de vers el 1700 remodelada el 1910, amb reformes recents amb pocs canvis en l'estructura bàsica de la casa

 

 

 

 

 

Llinda de la casa: 1749

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)