Cal Toia

o

Ca la Manuela

 

(desapareguda)

 

 

['kal'tɔjə] o ['kaləmənu'ɛlə]

 

 

Lloc on era Cal Toia

Carrer de Sant Llogari, 69

 

(abans 59, 61 i 63)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 83387014 (8437014DG1283N0001DZ) (Integrada a la finca contigua pel costat de ponent)

418392,8 E – 4623414,4 N

 

469,9 m alt

 

 

Casa esmentada el 1853: Jaume Estiragués i Rafael Urpina, oncle i nebot, bracers de Monistrol de Calders, venen i creen un censal a favor del rector i obrers de la parròquia del poble. Els obrers són Josep Picañol, moliner, i Josep Mussarra, bracer. Hi hipoteca una casa amb hort contigu situada en el carrer de Sant Llogari, que afronta a sol ixent amb Isidre Trullàs, a migdia amb la riera de Sant Joan, a ponent amb Jaume Pla, i a tramuntana amb terres del Mas Saladic. Té la casa com a hereu del seu pare, Ignasi Urpina, que morí abans del 1845 (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 14 de juliol; ACA, Notarials de Manresa, 253, f. 163 r.)

Propietaris i estadants:

1783: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Esteve Puigmartí (i Pla), Margarida (Gamisans i Estiragués) i Mercè Puigmartí (i Gamisans) (Padró, AMC)

1855 a 1868: Esteve Puigmartí i Gamisans (de fet, ha de ser Pla), jornaler, Margarida Gamisans (i Estiragués), Feliu i Dolors Puigmartí i Ga-misans (Padró, AMC i AcalLluís)

1876: S'esmenta la casa en les delimitacions de la casa veïna, Cal Gravat. Julià Vilatersana i Carrió, ferrer, casat, major d’anys, veí de Mo-nistrol de Calders, com a hereu universal de Maria Bosch (testament davant de Segimon Roca, ecònom del lloc, el 12 d’agost del 1875) fa inventari dels béns deixat per l’esmentada Maria Bosch. Una casa amb hort contigu d’un quartà i dos picotins (3 à 71 cà), al carrer de Sant Llogari, assenyalada amb el número         ; afronta a orient o dreta amb Rafael Urpina, a migdia, o davant, amb el carrer de Sant Llogari, a ponent o esquerra, amb la Riera de Sant Joan, i al nord o esquena, amb Josep Cuspinera. Pertanyia a Maria Bosch com a hereva del seu difunt marit Jaume Pla (testament davant del rector del poble, Segimon Roca, el 10 de juliol del 1875) (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 28 de gener; ACBG, AHPM F – 37, núm. 2)

1880 (Ca la Manuela): Esteve Puigmartí, propietari; Esteve Puigmartí i Gamisans (Pla), jornaler, Margarida Gamisans i Puigmartí (Estira-gués), Feliu Puigmartí i Gamisans, fill, Maria Catot i Soler i Antònia Puigmartí i Catot (Padró, AMC)

1882: Rafael Urpina, Toia (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904 a 1960: No hi consta ningú; ja devia estar enderrocada (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: No hi consta (Contribució territorial urbana, AMMdC)

 

Esteve Puigmartí i Pla > Feliu Puigmartí i Gamisans (herència) > Ignasi Urpina > Rafael Urpina i Estiragués (herència) > Francesc Urpina

1882: Casa de tres plantes; fa 273 m2. 1953: No existeix per ella sola; està integrada a Cal Quirzetó

Casa de vers el 1700, fou enderrocada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)