Cal Tet

 

 
 

['kal'tɛt]

 

Cal Tet, des de llevant

Carrer de la Vinya, 19

 

(abans, núm. 21 i 23)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli 84

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238121 (8238121DG1283N0001TZ)

418072,0 E – 4623647,5 N

 

446,9 m alt

La casa, des de ponent

 

1712: Josep Saladich i Ciuró, pagès entrat per núpcies en el Mas Saladic de Monistrol de Calders, en nom propi, com a usufructuari del dot del seu matrimoni amb Maria, hereva del Mas Saladic, i de Josep Saladich, llur fill [al final del document es diu que és menor de 20 anys però major de 18], estableix a Josep Saladich, bracer del mateix lloc, un trosset de terra campa a solae terrae de latitud d’orient a oc-cident de vuit canes, i de longitud de migdia a cerç, de 30 canes i quatre pams, antigament plantat de vinya en el lloc anomenat la Vinya del Camp, de pertinença del Mas Golobard. Afronta a orient amb la resta de la mateixa peça de terra establerta a Josep Planas, teixidor de llana del mateix lloc, a migdia amb la peça de terra plantada de vinya de Montserrat Saladich, mitjançant un camí, a occident, amb el tros de terra establert dies enrere per ell mateix a Josep Clusella, bracer del mateix lloc, i a cerç, amb terres del seu Mas Golobard. Tot plegat tributa a la parròquia de Sant Feliu de Monistrol de Calders, i ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor dins quatre anys proxims del die pnt. en avant comptadors ajau, ÿ siau tingut, ÿ obligat de fer, ÿ fabricar en dit tros de terra casa fins a primer sostre. Item ab pac-te, ÿ condició que vos dit acquisidor pugau, ÿ los vostres en aço successors pugan prendrer, ÿ trencar la pedra vos aperexerá per fer dita casa, ÿ hort de la que es al costat de dita pessa de terra ab tal que no nos ocasioneu danÿ en lo restant de nostras terras. It. ÿ finalment ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor ajau, ÿ los vostres en aço successors agen de donar pas, ÿ dexar carregar a las parts per vos fahedores en dita casa, ÿ hort als que pendran, ÿ establiran terra als costats de la vostra pagantvos aquells la mitat de la paret que carre-garan o dels gastos que aureu fets en edificar aquella. Fan de testimonis Joan Puigmartí, lanarius i Josep Planes, teixidor de llana, del ma-teix lloc tots dos (Notari Pere Gavanyach, de Vic, 12 de gener; ABEV, Arxiu Notarial, núm. 4, ff. 21 r. i ss.)

En el document següent, datat el mateix dia, Josep Saladich, pagès, en virtut de l’establiment anterior estableix Josep Planas, teixidor de llana del mateix lloc, en un tros de terra de 5 canes de latitud, i de longitud fiat ut in remisso de verbo ad verbum usq. ad verba. Afronta a orient amb la resta de la dita peça de terra establerta el mateix dia a Joan Puigmartí, teixidor de llana, del mateix lloc; a migdia, amb la peça de vinya de Montserrat Saladich, camí mitjançant; a occident, amb la peça de terra establerta el mateix dia a Josep Saladich, i a cerç fiat un injam remisso mutato tamen censu de quings. solidis in tres solidos de verbo ad verbum usq. hic.

Propietaris i estadants:

1712: Josep Planas, teixidor de llana, hi és establert, amb el compromís d'edificar-hi casa (doc. cit.)

1749: És esmentada el 1749 en l'establiment fet al veí, Jaume Puigmartí: Constança Daví, vídua de Ramon Catot, treballador de Monistrol de Calders, ven a Jaume Puigmartí, treballador del mateix lloc, un pati de terra de 74 pams de latitud d’orient a occident, i de 128 pams de longitud en terres de pertinença del mas Golobard, unit al de Saladic que els Ciuró i Saladic, pagesos hereus i propietaris d'aquell mas, havien establert a Josep Catot i Vidalet el 1737 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, f. 1 r., 27 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 118). Limita a orient amb la casa i hort de Josep Padró, moliner del mateix lloc, a migdia cum vico ibi constructo, a occident amb el pati de terra que s’establirà a Josep Plans, treballador, i a cerç, amb l’hort de la casa de Jaume Pla, treballador, tots del mateix lloc

1816: Consta com a Cal Tet (Contribucions, ACalLluís)

1830: Francesc Planas (i Comellas) (Contribucions, ACalLluís)

1851: Francesc Planas i Comellas, jornaler, Maria Pla i Maria, Josepa i Joan Planas i Pla (Padró, AMC)

1855 i 1860: Francesc Planas i Comellas, jornaler, Maria Pla i Josepa i Joan Planas i Pla (Padró, AMC i Padró, AcalLluís)

1861: Cessió dels drets de la finca feta per Joan Planas i Puigdomènech a favor de Francesc Planas i Comelles. Són els béns del pare i avi respectiu Joan Planas i Monrós, qui, juntament amb el seu fill Joan Planas i Comellas, la compraren a Francesc Rovira i Planas, de Sant Fruitós de Vallmanya (Notari Hemeteri Castellet, de Manresa, 1 de desembre)

1866: Francesc Planas i Comellas, jornaler, Maria Singla i Sellarés, segona muller seva, Josepa Arnaus i Singla, filla de Maria, i Joan i Josepa Planas i Pla (Padró, AMC)

1868: Francesc Planas (i Comellas), jornaler, Maria Singla (i Sellarés), segona muller seva, Josepa Arnaus i Singla, filla de Maria (Padró, AMC)

1880: Joan Planas i Pla, jornaler, Josepa Arnau(s) i Singla, Rosa Singla, mare de la muller, i Valentí i Rosa Planas i Arnau(s) (Padró, AMC)

1882: Joan Planas i Pla, Tet , propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Joan Planas i Pla, jornaler, Antònia Trullàs i Estebanell, segona muller, Francesc i Valentí Planas i Arnaus, Montserrat Trullàs i Cingla i Antoni, Florenci i Rosalia Planas i Trullàs (Padró, AMC)

1911: Joan Planas i Pla, jornaler, Antònia Estefanell i Singla (és la mateixa anterior), segona muller, Francesc i Valentí Planas i Arnaus, Montserrat Trullàs i Estefanell (també és la mateixa anterior) i Antoni, Florenci, Rosalia i Joan Planas i Trullàs, a més de Magdalena Feliu, expòsita (Padró, AMC)

1920 a 1924: Valentí Planas i Arnaus, jornaler, Montserrat Trullàs i Estefanell, Antoni, Florenci, Rosalia, Joan i Josep Planas i Trullàs, i Mag-dalena, Feliu i Casas, afillada (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Valentí Planas i Arnaus, jornaler, Montserrat Trullàs i Estefanell, Florenci Planas i Trullàs, del comerç, Teresa Rodoreda i Codi-na, Joan i Josep Planas i Trullàs i Montserrat i Valentí Planas i Rodoreda a més de Magdalena, expòsita, obrera (Padrons, AMMdC)

1940: Florenci Planas i Trullàs, jornaler, Teresa Rodoreda i Codina, obrera, i Montserrat, Valentí i Maria Planas i Rodoreda; Valentí Planas i Arnaus, jornaler, Montserrat Trullàs i Estefanell i Joan i Josep Planas i Trullàs, a més de Magdalena Feliu i Casas, minyona (Padró, AMMdC)

1945: Valentí Planas i Arnaus, jornaler, Montserrat Trullàs i Estefanell i Magdalena Feliu i Casas, minyona; Florenci Planas i Trullàs, jornaler, Teresa Rodoreda i Codina, teixidora, i Montserrat, teixidora, Valentí, jornaler, Marina i Marcel Planas i Rodoreda (Padró, AMMdC)

1950: Valentí Planas i Arnaus, jornaler, Montserrat Trullàs i Estefanell, Florenci Planas i Trullàs, jornaler, Teresa Rodoreda i Codina, teixido-ra, i Montserrat, teixidora, Valentí, jornaler, Marina, teixidora, i Marcel Planas i Rodoreda (Padró, AMMdC)

1953: Valentí Planas i Trullàs, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Montserrat Trullàs i Estefanell, vídua, Florenci Planas i Trullàs, jornaler, Teresa Rodoreda i Codina, teixidora, i Valentí, jornaler, Mari-na, teixidora, i Marcel Planas i Rodoreda (Padró, AMMdC)

1960: Florenci Planas i Trullàs, jornaler, Teresa Rodoreda i Codina, teixidora, Marcel Planas i Rodoreda, del tèxtil, Valentí Planas i Rodoreda, jornaler, Maria Rius i Gralla, del tèxtil, i Florenci i Maria Teresa Planas i Rius (Padró, AMMdC)

El 1816 ja apareix com a Casa Tet en una llibreta de contribucions (AcalLluís), sense que ara per ara es pugui determinar l'origen de l'apel·latiu

Josep Planas (establiment) > Joan Planas i Monrós (herència) >Francesc Planas i Comellas > Joan Planas i Pla (herència) > Valentí Planas i Arnaus (herència) > Florenci Planas i Trullàs (herència) > Valentí Planas i Rodoreda (herència)

1882: Casa de dues plantes; fa 252 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 10 x 10 m2 de construcció, per 10 x 25 de so-lar. Esquerra (ponent): Cal Puig Xic; dreta (llevant): Cal Remengol; davant (migdia): Carrer de la Vinya; darrere (nord): antics horts de Cal Bigoti

Casa remodelada el 1920; conserva bastants elements de les estructures antigues de la casa

 

 

 

 

 

Detall de la façana

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)