Cal Senyor Mestre

 

 
 

['kalsə'ɲo'mɛstɾə]

 

Cal Senyor Mestre

Carrer de la Vinya, 30

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8138012 (8138012DG1283N0001QZ) (englobada a Cal Peneta)

418097,2 E – 4623623,4 N

445,9 m alt

La casa, des del Carrer del Torrent (nord-est)

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1759: Francesc Saladich, pagès hereu del Mas Saladic, de Monistrol de Calders, i Josep Saladich, pagès del mateix lloc, pare i fill, establei-xen Pere Arnaus, treballador del mateix lloc, en un pati de terra en pertinences del Mas Golobard: tot aquell pati de terra â obs de cons-truir casa, de sis canes i cinc pams d’amplària de sol ixent a ponent, i de vint-i-una canes i quatre pams de llargària de migdia a tramunta-na, que afronta a sol ixent amb les honors que els resten de dit mas, a migdia amb la riera que discorre de les fonts de Rubió, a ponent amb un pati de terra establert a Josep Arnaus, treballador del mateix lloc, i a tramuntana amb terres que també resten als venedors. Hi estan molt detallades les condicions de l’establiment. El document següent és el censal que crea el comprador per fer front a l’establi-ment, i el següent, l’àpoca, signada pels Saladich (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 11 d'abril; ACA, Notarials de Manresa, 133, f. 144). Aquest establiment fa referència a la meitat oriental de la casa, la que correspon a Cal Senyor Mestre, aproximadament, però s'hi esmenta l'altra meitat de l'actual Cal Peneta, establerta a Joan Arnaus (la casa actual de Cal Peneta fa 18,2 metres d'amplada, al Carrer de la Vinya, mentre que les miden més amunt esmentades equivalen a 10,3 metres)

1783: No apareix diferenciada de Cal Peneta (Cadastre, AMC)

1816: No apareix diferenciada de Cal Peneta (Contribucions, ACalLluís)

1828, 1851 i 1855: No apareix diferenciada de Cal Peneta (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: No apareix diferenciada de Cal Peneta (Padró, AMC)

1877: Maria Arnaus i Urpina, de 40 anys, muller de Josep Pla i Puigdomènech, bracer de 56 anys, veïns de Monistrol de Calders, per tal de lluir i quitar un censal a Josep Jo, venen perpètuament a Josep Gamisans i Estiragués, traginer, casat, de 50 anys, veí del mateix lloc, una casa amb pati i hort contigus, d’un picotí (62 cà), assenyalada amb el número 22 del carrer de la Vinya; afronta a orient o esquerra amb Pau Sanfelio, a migdia o esquena amb la riera; a ponent o dreta amb Sebastià Pla, i al nord o davant, amb el carrer. Pertany a la venedora com a hereva universal de Joan Arnaus, pare seu difunt (testament davant de Francesc Ferrer, rector del poble, del 12 d’abril del 1853). El preu de la venda és de 586 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià; ACBG, AHPM F – 38, núm. 37). Per les delimitacions es pot veure que ja inclou juntes Cal Peneta i Cal Senyor Mestre

1880: Adelaida Colomer i Peidró, mestra, i Lluís Reinoso i Colomer (Padró, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911: Caterina Orfila i Pons, vídua, i Magdalena Maria Sintes i Orfila, professora (Padró, AMC)

1920 i 1921: Francesc Caballol i Tàpias, del comerç, Carme Creus, mestra, i Montserrat Caballol i Creus; Bonaventura Viu i Jordana, Fran-cesc, mestre, Rosa i Àngela Aleu i Borrell (Padrons, AMC)

1924: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1930 i 1935: Manuel Pallejà i Mañanet, mestre, i Francesca Masià i Gastó (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Jovita Fontanet i Ratés, mestra (Padró, AMMdC)

1945: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1950: Carme Permanyer i Serra i Maria Vernet i Permanyer, mestra (Padró, AMMdC)

1953: Josepa Arnaus i Rosell, vídua de Jaume Gamisans i Prat ( Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Tomasa Sevilla Aranda, mestra, vídua; Josep Rocas i Bonany, mestre, Enriqueta Oliveras i Coll, i Maria i Josep Maria Rocas i Oliveras (Padró, AMMdC)

1960: Félix Castillo Llorent, picapedrer, Evangelina Moya Moreno, del tèxtil, i Félix Castillo Moya (Padró, AMMdC)

El nom actual de la casa es deu al fet que aquesta casa havia servit d'escola i d'habitatge per al mestre d'aquesta escola al llarg de la primera meitat del segle XX

Pere Arnaus (establiment) > Josep`Gamisans i Estiragués (compra) > Rafael Gamisans i Batlles (herència) > Jaume Gamisans i Prat (herèn-cia) > Josepa Arnaus i Rosell (herència, marit) > Manuel Gamisans i Arnaus (herència)

Casa de tres plantes destinada a habitatge; juntament amb Cal Peneta (nou), fa 15 x 9 m2 de construcció en un solar de 15 x 20. Dreta (ponent): Cal Peneta (nou); esquerra (llevant): Carrer del Torrent; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan

Casa d'abans del 1800 remodelada el 1920 i més tard. Posteriorment s'uniren les dues finques contigües en una sola casa; ha estat interi-orment modernitzada diverses vegades i s'hi ha arrebossat la façana