Cal Sastre Peteret

 

(Cal Mussarra,

Cal Segimon, Ca l'Estanquer, o l'Estanc)

 

 

['kal'sastɾəpətə'ɾɛt]

 

(['kalmu'sarə]

['kalsəʒi'mon], ['kaləstəŋ'ke]

o [ləs'taŋ])

 

Cal Sastre Peteret

Carrer de la Mallola, 15

 

(abans, 13)

R

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 78

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 26 de Calders, tom 793, foli 241, finca 12, inscrip. 7a

Cadastre:

Finca urbana 8139409 (8139409DG1283N0001XZ) i

                      8238107 (8238107DG1283N0001WZ) (restaurant)

418081,0 E – 4623723,2 N

455,9 m alt

 

 

Casa esmentada el 1712: Josep Saladich i Ciuró, pagès entrat per núpcies en el Mas Saladic de Monistrol de Calders, en nom propi, com a usufructuari del dot del seu matrimoni amb Maria, hereva del Mas Saladic, i de Josep Saladich, llur fill, menor de 20 anys però major de 18, estableix Segimon Gamissans, paraire,en un trosset de terra fa 64 pams de latitud d’orient a occident, per 30 canes i 4 pams de longi-tud de sud a nord. Éss part de l’antiga vinya anomenada Vinya del Camp, pertanyent al Mas Golobard, rònec, unit al se Saladic. Afronta a orient amb el trosset de terra establert el mateix dia a Jaume Pla, bracer, a migdia amb la vinya de Montserrat Saladich, mitjançant un marge, a occident amb la peceta de terra establerta el mateix dia a Joan Puigmartí, paraire, i a cerç amb terres de Saladic (Notari Pere Gavanyach, de Moià, 12 de gener; ABEV, ANV, núm. 4, f. 25 r.)

Torna a aparèixer el 31 de març del 1726: Segimon Gamissans, paraire, per satisfer deutes ven a Narcís Mussarra, pagès, un pati de terra a la Vinya del Camp, de pertinença del mas Golobard, unit al de Saladic. Orient: pati de terra de Jaume Pla, treballador; migdia: vinya dels hereus de Montserrat Saladich, pagès; ponent: pati de terra de Joan Puigmartí, paraire; cerç: altres honors del mas Golobard. Segimon Gamissans hi fou establert per Josep Ciuró i Saladich, pagès, Maria, muller seva, i Josep Saladich, pagès, fill llur, davant de Pere Gava-nyach, notari de Moià, el 12 de gener del 1712. Era rector de Monistrol de Calders mossèn Joan Vilatersana. El pati fa 60 pams de llargària per 30 canes d’amplària (Notari Pere Pujol, de Moià, 31 de març; document conservat a AcalEstanquer i ACA, Notarials de Manresa, 100, f. 65 r.)

Propietaris i estadants:

1783: Feliu Saladich i Musarra, inhàbil, i el seu fill Jaume, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Casa Mussarra (Contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1849: Francesca Estiragués, vídua de Feliu Saladich, pagès de Monistrol de Calders, i Joan Saladich, mare i fill, venen a Francesc Pla panader habitant en la vila de Moià, una casa al carrer de la Mallola. Afronta a sol ixent amb la casa de la hereva de Feliu Llogari, i part amb terres del Mas Saladic; a migdia, amb l’hereu o successor de Jaume Pla, i a ponent i tramuntana amb la casa i terres de Sebastià Puigmartí, tots del mateix lloc. Era de Joan Saladich com a hereu del seu pare Feliu, qui ho havia rebut com a hereu del seu pare, Jaume, qui era successor de Narcís Mussarra. Pertanyia a dit Narcís Mussarra una part per venda feta per Segimon Gamisans, paraire del mateix lloc (Notari de Moià Pere Pujol, 31 de març del 1726), i altra per venda feta per Josep Ciuró i Maria Saladich, conjuges, el 15 de setembre del 1726 (Notari de Moià Pere Pujol).

1851: Joan, Pere i Josep Saladich (i Estiragués), la muller de Joan, Rosalia (Catot i Fargas), i Víctor, Paula, Josep, Jacint i Feliu Saladich i Ca-tot (Padró, AMC)

1855: Segimon Pla, Rosa Puigmartí i Pla i Josep Pla i Puigmartí (Padró, AMC)

1860 (Cal Segimon): Segimon Pla, Rosa Puigmartí i Pla i Joan Pla i Puigmartí, Teresa Altimiras, Joan, Manuela, Maria i Josepa Pla i Altimi-ras, a més del mosso Josep Pla i Puigmartí, del mateix nom que el fill del cap de casa (Padró, ACalLluís)

1863: El 30 de setembre s'estenen els capítols matrimonials entre Francesc d'Assís Pla i Comasòlivas i Margarida Cruzat i Coll, en els quals el pare d'ell, Francesc Pla i Febrer o Febrés dóna tots els seus béns al seu fill; hi esmenta una casa al carrer de la Mallola, que té una su-perfície de 12.476 pams, i llinda a l’esquerra, orient, amb Tomàs Comellas; al davant, migdia, amb el carrer; a la dreta, ponent, amb Sebas-tià Giballà, i a l’esquena, o a cerç, amb l’hort de darrere d’aquella casa. L’hort limita a orient amb l’hort de Tomàs Comellas, a migdia amb la casa, a ponent i a cerç amb l’esmentat Sebastià Gibellà (ara amb e). Té un altre hort a la part del davant, que limita a orient amb Tomàs Comellas, a migdia amb Josep Prat, en part, i amb Josepa Clapers; a ponent, amb Sebastià Gibellà, i a cerç amb el carrer (Notari Josep Ri-bot de Morató, de Moià; ACA, Notarials de Manresa, 263, núm. 117)

1866 i 1868: Rosa Puigmartí i Pla, vídua, i Joan Pla i Puigmartí, jornaler (Padró, AMC)

1880 (Cal Sastre Peteret): Andreu Vilatersana i Puigmartí, estanquer, Dolors Puigmartí i Gamisans, i Agustí, Lluís,Maria i Rosa Vilatersana i Puigmartí (Padró, AMC)

1882: Pere Pla, Mussarra, veí de Moià, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: Andreu Vilatersana i Puigmartí, estanquer, Dolors Puigmartí i Gamisans, i Rosa, Ildefons, Maria, Feliu, Rafael, Pasqual i Joana Vila-tersana i Puigmartí (Padró, AMC). Hi vivien com a llogaters

1908: El 23 de febrer els preveres Domènec Matarrodona i Viñas i Evarist Morató i Carner, arxiver i bosser de la Comunitat de Preveres de Moià venen a Andreu Vilatersana i Puigmartí la casa on ja vivia: una casa de planta baixa i pis, amb dos trossos de terra units, un al da-vant de la casa. Tot plegat fa 12.476 pams (472 metres 84 decímetres i 4 centímetres) (Notari Magí Fontanals i Soler, de Moià, Acal'Estanquer). L'hort del davant de la casa és on hi ha actualment el restaurant

1911: Andreu Vilatersana i Puigmartí, estanquer, Dolors Puigmartí i Gamisans, i Ildefons, Maria, Feliu, Rafael, Pasqual i Joana Vilatersana i Puigmartí (Padró, AMC)

1920 i 1921: Andreu Vilatersana i Puigmartí, estanquer vidu, i els seus fills Ildefons, Maria, Feliu, Pasqual i Rosa Vilatersana i Puigmartí, a més de Josep Jou, vidu, i Antònia i Lluïsa Jou i Saladelafont (Padrons, AMC)

1924: 1920 i 1921: Andreu Vilatersana i Puigmartí, estanquer vidu, i els seus fills Ildefons, Maria, Feliu i Joana Vilatersana i Puigmartí (Pa-dró, AMC)

1930 i 1935: Ildefons, Maria i Feliu Vilatersana i Puigmartí (Padrons, AMC i AMMdC)

1940 i 1945: Ildefons i Feliu Vilatersana i Puigmartí (Padrons, AMMdC)

1950: Pasqual Vilatersana i Puigmartí, Francesca Ferrer i Pol, i Eulàlia i Enric Vilatersana i Ferrer, a més de Feliu Vilatersana i Puigmartí (Pa-dró, AMMdC)

1953: Pasqual Vilatersana i Puigmartí, propietari de la casa (Cadastre del 1953)

1955: Pasqual Vilatersana i Puigmartí, Francesca Ferrer i Pol, i Enric Vilatersana i Ferrer, a més de Feliu Vilatersana i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1960: Pasqual Vilatarsana i Puigmartí, jubilat, Francesca Ferré i Pol i Enric Vilatarsana i Ferré, teixidor  (Padró, AMMdC)

El nom antic de la casa prové del fet que s'hi establí un sastre que venia de Cal Peteret del Carrer de Sant Llogari. A la primera meitat del segle XX en aquesta casa hi havia el comerç que tenia l'exclusiva al poble de la venda de tabac, d'on els altres dos noms, moderns, de la casa, i, per extensió, dels seus amos i estadants. El primer nom havia estat el de Cal Segimon, per Segimon Gamissans, que hi fou esta-blert en un pati de terra per Josep Ciuró i Saladich

Segimon Gamisans (establiment) > Narcís Mussarra (compra) > Jaume Saladich (herència, muller) > Feliu Saladich i Musarra (herència) > Feliu Saladich i Fabregó (herència) > Francesc Pla (i Febrés?, i Saladich?) (compra) > Segimon Pla (herència) > Josep Pla i Puigmartí (herència) > Jaume Pla i Ponsa (herència) > Francesc d'Assís Pla i Comasòlivas (herència) > Pere Pla i Comasòlivas (herència) > Pere Pla i Musarra (herència) > Comunitat de Preveres de Moià (herència) > Andreu Vilatersana i Puigmartí (compra) > Ildefons Vilatersana i Puigmartí (herència) > Pasqual Vilatersana i Puigmartí (herència) > Enric Vilatersana i Ferrer (herència)

Casa de vers el 1800 reformada el 1910, amb reformes d'adequació i modernització posteriors, que a penes han tocat l'estructura origi-nal. El 1980 s'afegí l'edifici del Restaurant La Manduca, a l'antic hort de la casa, davant per davant, al costat meridional del carrer

1882: Casa de tres plantes, de 138 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge. La casa fa 9 x 12 m2 de construcció i 9 x 20 de so-lar; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Cal Joan; dreta (llevant): Cal Feliu; darrere (nord): Cal Joan

 

 

 

 

 

El restaurant, a l'antic

hort de la casa

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)