Cal Ros

 

(abans, Cal Teixidor)

 

 
 

['kal'ros]

 

(['kaltəʃi'δo])

 

Cal Ros, a la dreta de la imatge

Carrer de la Vinya, 15

 

(abans, núm. 17 i 19)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli 84

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238123 (8238123DG1283N0001MZ)

418059,4 E – 4623658,4 N

 

448,2 m alt

Cal Ros, la casa més

fosca del conjunt

 

Casa esmentada el 1712: Josep Saladich i Ciuró, pagès entrat per núpcies en el Mas Saladic de Monistrol de Calders, en nom propi, com a usufructuari del dot del seu matrimoni amb Maria, hereva del Mas Saladic, i de Josep Saladich, llur fill [al final del document es diu que és menor de 20 anys però major de 18], estableix a Josep Saladich, bracer del mateix lloc, un trosset de terra campa a solae terrae de latitud d’orient a occident de vuit canes, i de longitud de migdia a cerç, de 30 canes i quatre pams, antigament plantat de vinya en el lloc ano-menat la Vinya del Camp, de pertinença del Mas Golobard. Afronta a orient amb la resta de la mateixa peça de terra establerta a Josep Planas, teixidor de llana del mateix lloc, a migdia amb la peça de terra plantada de vinya de Montserrat Saladich, mitjançant un camí, a occident, amb el tros de terra establert dies enrere per ell mateix a Josep Clusella, bracer del mateix lloc, i a cerç, amb terres del seu Mas Golobard. Tot plegat tributa a la parròquia de Sant Feliu de Monistrol de Calders, i ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor dins quatre anys proxims del die pnt. en avant comptadors ajau, ÿ siau tingut, ÿ obligat de fer, ÿ fabricar en dit tros de terra casa fins a primer sostre. Item ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor pugau, ÿ los vostres en aço successors pugan prendrer, ÿ trencar la pedra vos aperexerá per fer dita casa, ÿ hort de la que es al costat de dita pessa de terra ab tal que no nos ocasioneu danÿ en lo restant de nostras terras. It. ÿ finalment ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor ajau, ÿ los vostres en aço successors agen de donar pas, ÿ dexar carregar a las parts per vos fahedores en dita casa, ÿ hort als que pendran, ÿ establiran terra als costats de la vostra pagantvos aquells la mitat de la paret que carregaran o dels gastos que aureu fets en edificar aquella. Fan de testimonis Joan Puigmartí, lanarius i Josep Planes, teixidor de lla-na, del mateix lloc tots dos. (Notari Pere Gavanyach, de Vic, 12 de gener; ABEV, Notarials de Vic, núm. 4, f. 21 r. i ss.)

Propietaris i estadants:

1712: Josep Saladich, jornaler (doc. cit.)

1783: Teresa Saladich (Teresa Fabregó), vídua, i el seu fill Valentí (Saladich i Fabregó), inhàbil (Cadastre, AMC)

1810: Agustí Clapers i Bosser i Francesca Jaumar, cònjuges, venen a carta de gràcia la casa a Francesc Vilet (Notari de Sallent Joan Camps, 26 de novembre; ACBG, ?)

1828: Valentí Vilet, la seva dona, Mònica Calvet, els seus germans Rosa i Sebastià Vilet, i llurs fills Pau, Josep, Anastàsia i Teresa (alguns d'aquests fills deuen ser de la primera dona de Valentí, Teresa Torra) (Padró, AMC)

1849: Venda de la casa feta per Sebastià Vilet, fuster, a Josep Prat i Lloses, marit de Caterina Solé i Plans (Rector de Granera Joan Mania, notari, 4 de febrer; ABEV, Sant Martí de Granera, R-6, f. 78). La mateixa venda és també en un altre notari: Sebastià Vilet, fuster domiciliat a Castellterçol, ven a Josep Prat, teixidor de Monistrol de Calders, una casa de 44 pams de llarg i de 33 d’ample situada en el carrer de la Vinya, que afronta a sol ixent amb Josep Puigmartí, a migdia amb Jaume Saladich, a ponent amb dit carrer, i a tramuntana amb la succes-sora d’Agustí Clapers, bracer difunt del mateix lloc (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 24 de setembre; ACA, Notarials de Manresa, 249, f. 172 r.)

1851 i 1857: Josep Prat, cap de casa (Padrons, AMC)

1851: Josep Prat i Gols, teixidor de lli, Caterina Soler (i Plans) i Valentí, Tomàs, Pere, Josep i Francesc; també Maria Gols, vídua (Padró, AMC)

1855: Josep Prat i Gols, teixidor de lli, Caterina Soler (i Plans) i Valentí, Josep, Francesc, Joan i Dolors; també Maria Gols, vídua (Padró, AMC)

1860: Josep Prat i Gols, teixidor de lli, Caterina Soler (i Plans) i Valentí, Josep, Francesc, Joan, Dolors, i Lluís; també Maria Gols, vídua (Pa-dró, AMC)

1866: Josep Prat i Gols, teixidor, la seva muller, Caterina Soler i Plans, llurs fills Valentí, Tomàs, Pere, Josep, Francesc, Joan i Dolors  i la mu-ller de Valentí, Josepa Jo i Saurat (Padró, AMC)

1868: Hipoteca de la casa feta per Josep Prat i Llosas, feta com a garantia del dot dels pares de la seva muller, Caterina Solé i Plans, a Ma-nuel Canadell i Soler. S'hi diu que és de 44 pams de longitud i 33 de latitud (Notari Gerard de Porta i Vidal, d'Artés, 27 de juliol; ACBG, AHPM F-2, Núm. 59)

1868: Josep Prat i Llosas (és el mateix del 1866, però apareix amb el segon cognom canviat), teixidor, la seva muller, Caterina Solé i Plans, llurs fills Valentí, Francesc, Joan, Dolors i Lluís, i la muller de Valentí, Josepa Jo (Padró, AMC)

1880 (Cal Teixidor): Josep Prat i Galí (torna a ser el mateix, encara amb un segon cognom diferent), Felipa Adrià, Josep i Lluís Prat i Soler, la muller de Josep, Teresa Pla i Picañol, i llurs fills Joan i Maria Prat i Pla (Padró, AMC)

1882: Josep Prat i Llosas, Teixidor , propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Tomàs Arenillas i Zurita, pagès, Ramona Pujal i Lista, la seva filla Dolors Arenillas i Pujal, el seu marit, Francesc Roca i Turull, sastre, i llurs fills Teresa i Martí Roca i Arenillas (Padró, AMC)

1911: Josep Catot i Casarramona, teixidor, Maria Orpina i Plans i Francesc, Núria, Josep, Maria Anna i Filomena Catot i Orpina (Padró, AMC)

1920 a 1935: Josep Catot i Casarramona, jornaler, i Maria Urpina i Plans; Francesc Catot i Urpina, contramestre, Joaquima Gamisans i Prat, Josep, aprenent, i Maria Catot i Gamisans, obrera (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Josep Catot i Casarramona, jornaler, i Maria Orpina i Plans; Francesc Catot i Urpina, contramestre, Joaquima Gamisans i Prat, Josep, del comerç, Josefina, modista, i Maria Catot i Gamisans (Padró, AMMdC)

1945: Francesc Catot i Urpina, contramestre, Joaquima Gamisans i Prat, Josep, obrer tèxtil, Josefina, modista, i Maria Catot i Gamisans i Valentí Catot i Sallas, nebot, teixidor; Maria Orpina i Plans;  (Padró, AMMdC)

1953: Francesc Catot i Urpina, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1950, 1955 i 1960: Francesc Catot i Urpina, escrivent, Joaquima Gamisans i Pla i Josepa Catot i Gamisans (Padró, AMMdC)

El nom actual de la casa es deu a una característica física d'un dels seus estadants o propietaris després del 1900, possiblement Francesc Catot i Urpina, que fou qui remodelà la casa el 1920. L'anterior es devia a l'ofici de Josep Prat i Llosas, propietari i estadant entre el 1849 i el 1880, almenys

Josep Saladich > Francesc Saladich (herència) > Agustí Clapers i Bosser > Francesc Vilet (compra) > Sebastià Vilet (herència) > Josep Prat i Llosas (compra) > Tomàs Arenillas i Zurita (lloguer) > Feliu Catot i Gamisans (compra) > Francesc Catot i Urpina (herència) > Josepa i Maria Catot i Gamisans >

1882: Casa de tres plantes, fa 60 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a l'habitatge; fa 7 x 12 m2 de construcció i 7 x 30 de solar. Esquerra (ponent): Cal Fusteret; dreta (llevant): Cal Puig Xic; davant (migdia) Carrer de la Vinya, esquena (nord), antics horts de Cal Sastre Peteret i de Cal Feliu

Casa remodelada el 1920 sobretot a la façana (hi ha una pedra llaurada que ho indica). La major part de l'edifici data del 1846. La reforma del 1920 va modernitzar el conjunt de la casa