Cal Reig

 

 

 
 

['kal'retʃ]

 

Cal Reig, des de ponent

 

Carrer de Sant Llogari, 17

 

(abans, 15)

 

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338709 (8338709DG1283N0001DZ)

418181,0 E – 4623577,6 N

450,2 m alt

 

 

Casa esmentada el 1727 en la delimitació d'una terra contigua: Teresa Saladich i Oller, vídua de Josep Saladich, pagès de Monistrol de Calders, per tal de lluir tot de deutes de censals creats pel seu difunt marit, ven una peça de terra de quatre quartans que termena a ori-ent en part amb terres de Jaume Puigmartí, sastre, i en part amb terres del Mas Saladic; a migdia, en part amb terres dels hereus de Sala-dic, en part amb el pati de terra de Josep López, en part amb la casa de Josep Reig, pagès difunt, en part amb els horts dels hereus de Salvador Puigmartí, en part amb les cases d’Isidre Rubió, treballador, Josep Puigmartí, sastre, i Fruitós Puigmartí, paraire, tots del mateix lloc, i en part amb el camí o carrer anomenat de Sant Llogari; a occident, amb terres o pati de Llogari Clusella, pagès del mateix lloc, i a cerç amb terres que romanen dels hereus de Saladic, i en part amb terres del Mas Saladic, mitjançant un torrent (Notari Pere Pujol, de Moià, 23 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 100, f. 314 r). L'esmentada com a casa de Josep Reig és Cal Reig

Propietaris i estadants:

1783: No hi consta (Cadastre, AMC) Valentí Reix, negociant, fill de Josep, teixidor de lli, i d’Anna Puigmartí, fa testament. Esmenta la seva filla Coloma, els fills Jaume (a qui deixa la peça o vinya de l’Otzet), Feliu (a qui deixa la peça de terra del Mas Om), i Joan. A tots tres, a més, els deixa un pati per a una nau de casa per a cadascun. També esmenta la seva néta Maria, i la seva muller, Maria Vilageliu. Fa hereus el seu fill Pau i el seu nét Esteve. Francesc Bellver, rector, n’és el marmessor (Notari Joan Guàrdia, de Calders, 25 de febrer; ACA, Notarials de Manresa, 7, foli sense numerar)

1816: Casa Retg (Contribucions, AcalLluís) Francesc Lluch, cirurgià resident a Monistrol de Calders, ven a perpetuïtat a Francesc Estrada, bracer del mateix lloc, una casa d’una nau amb un petit hort davant seu, a l’altra banda del carrer o camí d’anar a Sant Llogari. Afronta a sol ixent amb honors de Joan Pla, a migdia, amb la Riera de Sant Joan, a ponent amb honors dels hereus de Valentí Reig, i a tramuntana amb el Carrer Xich de Sn Llogari. Li pertany com a hereu de confiança de Jaume Reig, bracer de Monistrol, com consta en el seu testament del 4 de maig del 1810 (davant del rector del poble, Josep Puigjaner); Jaume Reig ho rebé del seu, Valentí Reig, com consta en el testament del 25 de febrer del 1783 (document anterior). Aquesta venda no es degué arribar a fer, potser per manca de pagament (no n'hem trobat l'àpoca), perquè el 1822 n'hi ha una altra

1822:  Francesc Lluch i Dòria, cirurgià de Monistrol de Calders, ven a Valentí Argelaguer, bracer del mateix lloc, una casa amb hort davant seu que té al carrer de Sant Llogari. Afronta a sol ixent amb Joan Pla, a migdia amb la Riera de Sant Joan, a ponent amb hort i pati dels hereus de Joan Reig, i a tramuntana amb un camí o carrer sense sortida. Alou del senyor rector, li pertanyia com a hereu de confiança dels béns que foren de Jaume Reig, treballador del mateix lloc (testament davant del Rector del lloc, Josep Puigjaner, el 4 de maig del 1810). Joan Reig ho tenia com a hereu del seu pare, Pere Valentí Reig i Puigmartí, negociant de Monistrol de Calders (document anterior). 28 d’agost del 1822. Aquesta venda es deu referir només a la part de Cal Reig que ara forma part de Cal Blancu

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: No hi consta (Contribucions, ACalLluís)

1851: Josep Pla i Casas, jornaler, Teresa Altimiras i Joan i Manuela Pla i Altimiras (Padró, AMC)

1855: Josep Pla i Casas, jornaler, Teresa Altimiras i Joan, Manuela, Maria i Josepa Pla i Altimiras (Padró, AMC)

1860: No hi consta ningú (Padró, ACalLluís)

1866: Josep Pla i Roca (és el mateix, malgrat el canvi de cognom), jornaler, Teresa Altimiras i Soler, Joan, jornaler, Manuela, Maria, Josepa i Rosa Pla i Altimiras (Padró, AMC)

1868: Josep Pla (i Puigmartí, però és el mateix anterior), jornaler, Teresa Altimiras i Joan, jornaler, Manuela, Maria, Josepa i Rosa Pla i Altimiras (Padró, AMC)

1879: Cecília Batlles i Riera, muller de Feliu Soler i Jo, filla de Valentí Batlles, per tal de lluir censals, ven perpètuament a Feliu Ponsa i Font, pagès, casat, de 30 anys, veí de Monistrol de Calders, un dels dos cossos de la casa del carrer de Sant Llogari, assenyalada amb el número 13, que afronta a orient o esquerra amb la resta de la casa que queda de la venedora, a migdia amb o davant amb la Riera de Sant Joan, mitjançant el carrer de Sant Llogari, a ponent o dreta amb Valentí Soler, i a cerç amb un camí públic (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 19 d'abril; ACBG, AHPM F – 40, núm. 36). Es tracta del cos de casa que correspon a Cal Reig; l'altre, és el de Cal Blancu, que que-da dels venedors, els quals havien ajuntat les dues cases el 1852 (vegeu Cal Blancu)

1880 (Cal Feliu Reus): Feliu Ponsa i Font, jornaler, Josepa Prat i Roca i Isidre Ponsa i Prat (Padró, AMC)

1882: Feliu Ponsa i Font, Rènec (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904 a 1921: No hi consta ningú (Padró, AMC). Sembla que han passat a viure a Cal Tasar, i després tornen

1924 a 1926: Feliu Ponsa i Font, jornaler, Josepa Prat i Roca, Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solà i Josepa, Maria, Encarna-ció, Feliu i Mercè Ponsa i Puigmartí (Padró, AMC)

1930 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Valentí Ponsa i Prat, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC). La casa hi consta com a ruïnosa, inhabitable

1955 i 1960: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

El nom de la casa prové del cognom dels seus constructors i habitants fins a darreries del segle XVIII, els Reig: Josep Reig, teixidor de lli (1670), Josep Reig, jornaler (1727), Pere Valentí Reig i Puigmartí, paraire, Pau, Jaume, Joan i Coloma Reig i Vilageliu, fills de l'anterior, Es-teve i Maria Reig, néts de Valentí, Maria, vídua de Valentí, i els seus fills Jaume i Feliu (1783), Valentí Reig (1806), Joan Reig (1822), Josep, traginer, fill d'Esteve (1825)... Esteve Reig apareix el 1872 com a traginer de Terrassa, i el seu cosí Josep, procurador seu, com a esparde-nyer de la mateixa vila. Així, doncs, els Reig devien marxar de Monistrol de Calders a la segona meitat del segle XIX

1882: Casa de dues plantes, fa 47 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 3,2 x 10 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Jan; esquerra (ponent): Cal Reig; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Josep Reig > Un altre Josep Reig > Pere Valentí Reig i Puigmartí > Pau Reig i Vilageliu > Esteve Reig > Francesc Lluch i Dòria (herència) > Francesc Estrada (compra) > Feliu Ponsa i Font (compra) > Valentí Ponsa i Prat (herència)

Casa de vers el 1700, a penes sofrí modificacions fins que, a mitjan segle XX, amenaçà ruïna. Agregada a Cal Pedru, es va integrar en aquesta casa, i el 2013 s'hi han fet reformes importants a la part superior de les dues cases per dedicar-la a habitatge, independent de la resta de Cal Pedru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)