Cal Quel

 

(abans, Cal Matró

i Cal Vilaterçana)

 

 

 
 

['kal'kɛl]

 

(['kalmə'tɾo] i ['kalbilətər'sanə])

 

Cal Quel

Carrer de Sant Llogari, 43

 

(antigament, 39)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338701 (8238701DG1283N0001KZ)

418107,5 E – 4623620,9 N

446,5 m alt

 

 

Casa esmentada el 1759 quan, encara no construïda, era un pati de terra ja propietat del seu constructor, Josep Arnaus: Francesc Saladich, pagès hereu el Mas Saladic, de Monistrol de Calders, i Josep Saladich, pagès del mateix lloc, pare i fill, estableixen Pere Arnaus, treballa-dor del mateix lloc, en un pati de terra en pertinences del Mas Golobard: tot aquell pati de terra â obs de construir casa, de sis canes i cinc pams d’amplària de sol ixent a ponent, i de vint-i-una canes i quatre pams de llargària de migdia a tramuntana, que afronta a sol ixent amb les honors que els resten de dit mas, a migdia amb la riera que discorre de les fonts de Rubió, a ponent amb un pati de terra establert a Josep Arnaus, treballador del mateix lloc, i a tramuntana amb terres que també resten als venedors (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 11 d'abril; ACA, Notarials de Manresa, 133, f. 144)

Propietaris i estadants:

1759: Pere Arnaus hi és establert pels propietaris de Saladic (doc. citat). Pere Arnaus morí el 1760 a la masia de l'Om, on era masover

1783: No hi consta (Cadastre, AMC)

1816:  (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara. Els Vilaterçana eren a l'Om (Padró, AMC)

1830:  (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Andreu Vilatersana i Om, jornaler, Rosa Carrió i Puigmartí i Sebastià, Josep i Julià Vilatersana i Carrió (Padró, AMC)

1855 i 1857: Andreu Vilatersana i Om, jornaler, Rosa Carrió i Puigmartí i Sebastià, Mercè, Francesca i Josepa Vilatersana i Carrió (Padró, AMC)

1860: Andreu Vilatersana i Om, jornaler, Rosa Carrió i Puigmartí i Francesca, Josepa i Sebastià Vilatersana i Carrió (Padró, ACalLluís)

1866: Andreu Vilatersana i Om, jornaler, Rosa Carrió i Puigmartí i Sebastià, Josep, Julià, Maria, Mercè, Francesca i Josepa Vilatersana i Car-rió (Padró, AMC)

1868: Andreu Vilatersana (i Hom), jornaler, Rosa Carrió (i Puigmartí) i Sebastià, Francesca i Josepa Vilatersana i Carrió (Padró, AMC). Se'n van anar a Cal Peteret

1880 (Cal Matró): Josep Bou (i Prat), jornaler, Antònia Bosch i Pla i Maria, Jaume, Marcel·lí i Josep Bou i Bosch (Padró, AMC)

1882: Jaume Jo, Vilaterçana (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Leandre Rusiñol i Ciuró, jornaler, Consol Canadell i Casanova, Josep, Jaume i Antònia Rusiñol i Canadell (Padró, AMC)

1911: Leandre Rusiñol i Ciuró, jornaler, Consol Canadell i Casanova, Josep, Jaume i Eduard Rusiñol i Canadell, i Eugènia Expòsita, afillada (Padró, AMC)

1920: Salvador Argelaguer i Givellà, jornaler, Carme Jo i Pla i Josep, Maria i Teresa Argelaguer i Jo (Padró, AMC)

1921 a 1935: Salvador Argelaguer i Givellà, jornaler, Carme Jo i Pla i Josep, Maria, Teresa i Isabel Argelaguer i Jo (Padrons, AMC i AMMdC)

1940 i 1945: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1950: Lluís Puigdomènech i Bruch, jornaler, Trinitat Baró i Casarramona i Marià, jornaler, i Miquel, escolar, Puigdomènech i Baró (Padró, AMMdC)

1953: Salvador Argelaguer i Gibellà (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: Lluís Puigdomènech i Bruch, jornaler, Trinitat Baró i Casarramona i Miquel Puigdomènech i Baró, caniller (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové de l'hipocorístic per afèresi del nom propi Miquel > Quel. Es deu al seu darrer posseïdor monistrolenc: Miquel Puigdomènech i Baró. El nom anterior de la casa, Cal Matró, ja és esmentat el 1830 (doc. cit.), aplicat a Josep Jo. El nom de Cal Vilaterça-na s'aplicà els anys en què hi visqueren els Vilatersana – Carrió, que procedien de la masia de l'Om, cap al darrer terç del segle XIX

1882: Casa de dues plantes; fa 243 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 11,5 x 6 m2 de construcció per 11,5 x 11 de so-lar. Esquerra (ponent): Cal Reus; dreta (llevant): Cal Fermí; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): antigues terres de Sala-dic

Pere Arnaus > Josep Jo > Andreu Vilatersana i Hom > Josep Bou i Prat > Jaume Jo > Leandre Rusiñol i Ciuró > Salvador Argelaguer i Gibellà > Lluís Puigdomènech i Bruch (llogater) > Miquel Puigdomènech i Baró (llogater)

Casa de vers el 1750, remodelada al llarg del segle XIX i del tot de nou els primers anys del segle XXI. En aquesta darrera intervenció quedà del tot afectada l'estructura interna antiga de la casa

 

 

 

 

 

Finestra i llinda de la por-ta de la façana principal: 1775

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)