Cal Pumanyà

 

 

 
 

['kalpuməa]

 

Cal Pumanyà

Carrer de la Mallola, 3

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139402 (8139402DG1283N0001TZ)

418035,3 E – 4623732,6 N

460,5 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Josep Pujal, invàlid, jornaler, i el seu fill Antoni, jornaler (Cadastre, AMC)

1860: Benet Codina i Coll, traginer, Francesca Gitó, Miquel Comasòlivas i Grané, jornaler pobre, Arcisa Riera (sic), i Maria i Josepa Comasò-livas i Riera (ACalLluís)

1866 i 1868: Carles Comasòlivas i Grané, jornaler, Magdalena Arnaus i Solasagalés, Vicenç, Maria, Teresa, Ramona, Feliu i Pere Comasòli-vas i Arnaus (Padrons, AMC)

1880: Magdalena Arnaus, vídua, i els seus fills Vicenç, Teresa, Pere i Feliu Comasòlivas i Arnaus (Padró, AMC)

1882: Vídua de Carles Comasòlivas, propietària (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904 i 1911: Vicenç Comasòlivas i Arnaus, jornaler, Dolors Bonet i Vilaseca i Josep Comasòlivas i Bonet, jornaler (Padrons, AMC)

1920 a 1940: Dolors Bonet i Homs (consta així), vídua, i Josep Comasòlivas i Bonet, pagès, fill seu (Padrons, AMC i AMMdC)

1945: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

1950: Rafael Garcia i Pascual, peó, Anna Pla i Barrachina, canillera, i Rafael, picapedrer, Anna, Maria Dolors, Jaume i Fèlix Garcia Pla, que vingueren al poble a treballar a les pedreres i al tèxtil. Procedien de Tortosa i de Barcelona, i tenien la casa llogada (Padrons, AMMdC)

1953: Josep Comasòlivas i Bonet, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Dionís Puigmartí i Jo, vidu, pagès, i la seva germana Assumpció Puigmartí i Jo. Dionís Puigmartí va comprar la casa (Padrons, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

El nom de la casa es deu al fet que els seus penúltims estadants, de cognom Comasòlivas, feien de maso-vers a Pumanyà, on tenien una barraca de pedra seca habilitada per a viure-hi la major part de la setma-na

Benet Codina i Coll > Vicenç Comasòlivas i Bonet (compra) > Dionís Puigmartí i Jo (compra)

Casa del 1750 força refeta el 1940; conserva alguns elements de la construcció anterior, sobretot en la distribucio de la casa

1882: Casa de tres plantes de 77 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 8 m2, totalment edificada; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Cal Corder; dreta (llevant): Ca l'Aseta; darrere (nord): Santiago Rovira i Vilajoana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)