Cal Puig Xic

 

 
 

['kal'pu'ʃik]

 

Cal Puig Xic, des de llevant

Carrer de la Vinya, 17

 

(abans, núm. 19 i 21)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli 84

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238122 (8238122DG1283N0001FZ)

418059,4 E – 4623658,4 N

 

448,2 m alt

La casa, des de ponent

 

Casa esmentada el 1749: Constança Daví, vídua de Ramon Catot, treballador de Monistrol de Calders, ven a Jaume Puigmartí, treballador del mateix lloc, un pati de terra de 74 pams de latitud d’orient a occident, i de 128 pams de longitud en terres de pertinença del mas Go-lobard, unit al de Saladic que els Ciuró i Saladic, pagesos hereus i propietaris d'aquell mas, havien establert a Josep Catot i Vidalet el 1737 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, f. 1 r., 26 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 121, f. 154). Limita a orient amb la casa i hort de Josep Padró, moliner del mateix lloc, a migdia cum vico ibi constructo (carrer allà construït), a occident amb el pati de terra que s’establi-rà a Josep Plans, treballador, i a cerç, amb l’hort de la casa de Jaume Pla, treballador, tots del mateix lloc

Propietaris i estadants:

1783: Joan Puigmartí (i Roqueta) i Jaume (Puigmartí i Valls), fill seu, inhàbil (Cadastre, AMC)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1851: Josep Puigmartí i Vilet, jornaler, Maria Buser i Roca i Rosa, Josepa i Sebastià Puigmartí i Buser (Padró, AMC)

1855: Josep Puigmartí i Vilet, jornaler, Maria Buser i Roca i Ramona Puigmartí i Buser (Padró, AMC)

1860: Josep Puigmartí i Vilet, jornaler, Maria Buser i Roca i Ramona i Matilde Puigmartí i Buser (Padró, AMC)

1866 i 1868: Josep Puigmartí i Vilet, jornaler, Maria Buser i Roca i Ramona Puigmartí i Buser (Padró, AMC)

1878: Josep Puigmartí i Vilet, bracer, casat, major d’edat, veí de Monistrol de Calders, com a hereu universal del seu difunt pare Llogari Puigmartí (testament a Monistrol de Calders del 18 de febrer del 1815), fa inventari dels béns deixats pel testador, i que són: la casa número 19, amb el seu hort d’un quartà (2 àrees 47 centàrees) al carrer de la Vinya, i que afronta a orient o dreta amb Joan Planas, a migdia o davant, amb el carrer esmentat, a ponent o esquerra amb Josep Prat, i al nord o esquena amb Joan Planas. Pertanyia al pare per compra feta a Joan Grau, Joan Estrada i Francesc Gamisans (escriptura davant del Notari de Castellterçol Pau Antoni Brichfeus, 9 de juny del 1813) (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 13 de desembre; ACBG, AHPM F – 39, núm. 136. Comptadoria d’hipoteques de Manresa, foli 22 del llibre 3r del 1878)

1880: Josep Puigmartí i Vilet, jornaler, Maria Bucé i Roca, Joaquim Molas i Puigmartí, Ramona Puigmartí i Bucé i Maria Molas i Puigmartí (Padró, AMC)

1882: Josep Puigmartí i Vilet, Puig Xic , propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Ramona Puigmartí i Bosé, vídua, i Joan Molas i Puigmartí, jornaler (Padró, AMC)

1911: Ramona Puigmartí i Bussé, vídua, Joan Molas i Puigmartí, jornaler, Filomena Estrada i Bussé i Matilde Molas i Estrada (Padró, AMC)

1920 i 1921: Joan Molas i Puigmartí, jornaler, sa mare Ramona Puigmartí (i Buser), la seva muller, Filomena Estrada i Bussé i Matilde, Ma-ria, Josep i Baldomer Molas i Estrada (Padrons, AMC)

1924: Joan Molas i Puigmartí, jornaler, Filomena Estrada i Bussé i Matilde, Maria, Josep, Baldomer i Dolors Molas i Estrada (Padró, AMC)

1930 (pot tractar-se d'un error del padró): Joan Comellas i Catot, jornaler, Remei Baró i Casarramona i Joan, Agustí i Irene Comellas i Baró;   Joan Molas i Puigmartí, del comerç, Filomena Estrada i Buser, i Matilde, Josep, Maria, Baldomer i Dolors Molas i Estrada (Padró, AMC)

1935: Joan Molas i Puigmartí, del comerç, Filomena Estrada i Buser, i Matilde, Josep, Maria, Baldomer i Dolors Molas i Estrada (Padró, AMMdC)

1940: Matilde Molas i Estrada, obrera, vídua i Matilde Picañol i Molas; Joan Molas i Puigmartí, jornaler, Filomena Estrada i Busser, i Baldomer, obrer, Maria, teixidora, i Dolors Molas i Estrada (Padró, AMMdC)

1945: Matilde Molas i Estrada, rodetera, vídua i Matilde Picañol i Molas, perruquera; Joan Molas i Puigmartí, perruquer, Filomena Estrada i Busser i Baldomer, perruquer, i Maria Molas i Estrada (Padró, AMMdC)

1950: Matilde Molas i Estrada, rodetera, vídua i Matilde Picañol i Molas, perruquera; Baldomer Molas i Estrada, teixidor, Rosa Vilatersana i Ferrer, modista, i Francesca i Maria Molas i Vilatersana (Padró, AMMdC)

1953: Joan Molas i Puigmartí, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: Joan Molas i Puigmartí, jornaler, vidu, i Matilde Molas i Estrada, rodetera; Baldomer Molas i Estrada, del tèxtil, Rosa Vilatersa-na i Ferrer, modista, i Francesca i Rosa Maria Molas i Vilatersana (Padrons, AMMdC)

El nom actual de la casa es deu al fet que el seu amo a mitjan segle XIX era el Xic dels Puigmartí. De Puigmartí Xic passà a Puig Xic, sovint pronunciat popularment com a Puixic

Jaume Puigmartí > Josep Puigmartí i Saladich (herència) > Joan Puigmartí i Roqueta (herència) > Llogari Puigmartí i Galí (compra) > Jo-sep Puigmartí i Vilet (nebot) > Ramona Puigmartí i Bosser (herència) > Joan Molas i Puigmartí (herència) > Baldomer Molas i Estrada (he-rència) > Francesca Molas i Vilatersana (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 261 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9,5 x 12 m2 de construcció, per 9,5 x 24 de so-lar. Esquerra (ponent): Cal Ros; dreta (llevant): Cal Tet; davant (migdia): Carrer de la Vinya; darrere (nord): antics horts de Cal Feliu i de Cal Catot

Casa remodelada el 1950 de forma completa; a penes queda res de la casa primitiva