Cal Pius

(modernament, Cal Catot i antigament, Cal Tubau)

 
 

['kal'pius]

 

(['kalkə'tɔt] i ['kaltu'βaw])

 

Cal Pius, al centre-dreta

Carrer de la Vinya, 7

 

(abans, núm. 11)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238127 (8238127DG1283N0001DZ)

418033,0 E – 4623668,5 N

 

447,7 m alt

La casa, des de ponent

 

Casa esmentada el 1745 encara com a pati de terra per a construir-hi casa; es tracta d'una relació d'establiments que havien de fer Josep Catot i Vidalet i son fill, Ramon Catot i Serradora, entre els quals s'esmenta el que es feia a Valentí Tubau, jornaler, en un pati de 50 pams d'amplada per 150 de profunditat en terres de pertinença del mas Golobard, unit al de Saladic que els Ciuró i Saladic, pagesos hereus i propietaris d'aquell mas, havien establert a Josep Catot i Vidalet el 1737 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, f. 1 r., 27 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 118). Fou confirmada al cap de dos mesos per Constança Daví, vídua de Ramon Catot i Serradora, acomplint el testament del difunt marit: en un pati de terra de 48 pams de cana comuna barcelonina (de latitud d’orient a occident), per una longi-tud des del carrer fins als horts de Josep Saladich, treballador, i de Joan Fabregó, cirurgià, tots dos de Monistrol de Calders. El pati de ter-ra limita a orient amb un altre pati de terra que s’estableix a Isidre Jo, treballador, a migdia amb el carrer que s’hi està formant, a occident amb el pati de terra de Baltasar Jo, treballador, i a cerç amb els horts de Josep Saladich i Joan Fabregó (mateix notari, 27 de febrer, mateix protocol, f. 44). La casa degué ser construïda just després d'aquell any, possiblement per Valentí Tubau

Propietaris i estadants:

1745: Valentí Tubau (Establiment, doc. cit.)

1783: Joan Tubau, jornaler (Cadastre, AMC)

1828: Ramon Tubau (Padró, AMC)

1830: Casa Tubau (Llista de contribucions, AcalLluís)

1843: Teresa i Valentina Tubau (Padró, AcalLluís). Tanmateix, poden ser casades i viure en una altra casa

1851: Josep Puig i Castells, jornaler i Valentina Argelaguer i Tubau (Padró, AMC). Compte: podrien viure ja en aquest moment a Ca la Can-delària

1855: Josep Puig i Castells, jornaler, Valentina Argelaguer i Tubau i Josep i Agnès Puig i Argelaguer (Padró, AMC). Compte: podrien viure ja en aquest moment a Ca la Candelària

1860: Andreu Mauri i Parés, sastre, Ignàsia Parés i Criach, vídua, i Josep Nadeu, aprenent de sastre, transeünt (Padró, ACalLluís)

1866: Andreu Mauri i Parés, sastre, Rosa Sala i Valls i Ignàsia Parés i Criach, vídua (Padró, AcalLluís i Padró, AMC)

1868: Andreu Mauri (i Parés), sastre, Rosa Sala i Valls, Àngela Mauri i Sala i Ignàsia Parés i Criach, vídua (Padró, AMC). És la data que consta a la llinda de la porta principal

1880 (Cal Sastre): Andreu Mauri (i Parés), sastre, Rosa Sala i Valls, Àngela Mauri i Sala (Padró, AMC)

1882: Andreu Mauri, sastre, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Gumersind Canadell i Musarra, Rosa Rosiñol i Vila, Manuel, Josep i Joan Canadell i Rosiñol (Padró, AMC)

1911: Pius Canadell i Musarra, carter, Antònia Gallés i Font, i Maria, Mercè, Concepció, Manuel i Joan Canadell i Gallés (Padró, AMC)

1920 i 1921: Pius Canadell i Musarra, carter, Antònia Gallés i Font, i Maria, Mercè, Concepció, Manuel, Joan i Sebastiana Canadell i Gallés (Padrons, AMC)

1924: Pius Canadell i Musarra, carter, Antònia Gallés i Font, i Maria, Mercè, Manuel, Joan i Sebastiana Canadell i Gallés (Padró, AMC)

1930 i 1935: Pius Canadell i Musarra, carter, vidu, i Manuel, barber, i Joan, obrer, Canadell i Gallés (Padrons, AMMdC)

1940: Feliu Tarrés i Jo, jornaler vidu, Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Justina Hom i Pla, rodetera, i Feliu, jornaler, i Francesca, Esteve i Fidel Tarrés i Hom, escolars (Padró, AMMdC)

1945: Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Justina Hom i Pla, rodetera, i Feliu, jornaler, Francesca, minyona, i Esteve i Fidel Tarrés i Hom, esco-lars (Padró, AMMdC)

1950: Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Justina Hom i Pla, rodetera, i Feliu, jornaler, Francesca, minyona, Esteve, jornaler, i Fidel Tarrés i Hom (Padró, AMMdC)

1953: Joan Tarrés i Puigmartí, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Justina Hom i Pla, rodetera, Esteve, paleta, i Fidel Tarrés i Hom; Feliu Tarrés i Hom, jornaler, i Carme Portet i Vila (Padró, AMMdC)

1960: Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Justina Hom i Pla, rodetera, Fidel Tarrés i Hom, del tèxtil; Feliu Tarrés i Hom, jornaler, Carme Portet i Vila i Josep, Maria del Carme i Nativitat Tarrés i Portet (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu al fet que era on vivia en Pius Canadell i Musarra; més endavant, ja a la segona meitat del segle XX s'hi trasllada-ren els de Cal Catot del Carrer de la Mallola, i es començà a conèixer aquesta casa també com a Cal Catot. Anteriorment, encara, a darreri-es del segle XIX, fou una de les cases conegudes com a Cal Sastre pel fet que hi visqué el sastre Andreu Mauri i Parés

Joan Tubau > Ramon Tubau (herència) > Andreu Mauri i Parés > Gumersind Canadell i Musarra > Pius Canadell i Musarra (herència, germà) > Feliu Tarrés i Jo (compra) > Joan Tarrés i Puigmartí (herència)

Casa de 3 plantes destinada a habitatge; fa 5,6 x 14 m2 pel que fa a la construcció i 5,6 x 36 de solar. Esquerra (ponent): Cal Rènec; dreta (llevant): Casa de la Vila; davant (migdia): Carrer de la Vinya, i a l'esquena (nord), Cal Lluís

Casa de vers el 1868, remodelada i modernitzada diverses vegades posteriorment sense afectar-ne l'estructura original