Cal Pitjat

 

 
 

 

['kalpid'ʒat]

 

 

Cal Pitjat

Carrer de Sant Llogari, 71

 

(abans 61, 63 i 65)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 13 de Monistrol de Calders, tom 356, foli 60, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 83387013 (8437013DG1283N0001RZ)

418397,6 E – 4623409,7 N

 

471,2 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: Jaume Trollàs (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Jaume Truyàs, jornaler, Francesca Saurats i Margarida, Magdalena i Isidre Truyàs i Saurats (Padró, AMC)

1830: Jaume Trullàs (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Isidre Truyàs (i Saurat), jornaler, Nàsia (Rubió) i Josep i Sebastià Truyàs (i Rubió) (Padró, AMC)

1855: Isidre Trullàs i Saurat, Ignàsia Rubió (i Pujalt) i Sebastià Trullàs i Rubió (Padró, AMC)

1857: Isidre Trullàs i Saurat, Ignàsia Rubió (i Pujalt), Manuel i Maria Trullàs i Comellas, Maria Comellas, soltera, i Francesca Comellas i Sau-rat, vídua (Padró, AMC)

1860: Isidre Trullàs i Saurat, jornaler, Ignàsia Rubió (i Pujalt) i Josep Trullàs i Rubió (Padró, ACalLluís)

1866: Isidre Trullàs i Saurat, jornaler, Ignàsia Rubió i Pujalt  i Josep, Sebastià i Rosa Trullàs i Rubió (Padró, AMC)

1868: Isidre Trullàs (i Saurat), jornaler, Ignàsia Rubió (i Pujalt) i Josep, Sebastià i Rosa Trullàs (i Rubió) (Padró, AMC)

1880 (Cal Pitjat): Isidre Trullàs (i Saurat), Josep Trullàs i Rubió, jornalers, Teresa Casas i Suñé i Ferran i Maria Trullàs i Casas (Padró, AMC)

1882: Josep Trullàs, Pitjat (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Trullàs i Rubió, jornaler, Teresa Casas i Saña, Ferran Trullàs i Casas, jornaler, Teresa Estefanell (i Planas) i Josepa Trullàs i Estefa-nell (Padró, AMC)

1911 a 1921: Ferran Trullàs i Casas, jornaler, Teresa Estefanell i Planas i Josepa, Joan i Isidre, jornalers, i Encarnació Trullàs i Estefanell (Pa-drons, AMC)

1924 a 1935: Ferran Trullàs i Casas, jornaler, Teresa Estefanell i Planas i Josepa, obrera, Joan, jornaler, i Encarnació, obrera, Trullàs i Estefa-nell (Padrons, AMC i AMMdC)

1940 a 1950: Ferran Trullàs i Casas, jornaler, Teresa Estefanell i Planas i Josepa i Encarnació Trullàs i Estefanell, teixidores (Padrons, AMMdC)

1953: Ferran Trullàs i Casas (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Ferran Trullàs i Casas, jornaler, Teresa Estefanell i Planas, Encarnació i Josepa Trullàs i Estefanell, teixidores, i Ferran Vilargunté i Ca-sas, jornaler, marit de Josepa (Padró, AMMdC)

1960: Ferran Vilargunté i Costa, jornaler, Josepa Trullàs i Estefanell, rodetera, i Encarnació Trullàs i Estefanell, teixidora (Padró, AMMdC)

 

Jaume Trullàs > Isidre Trullàs i Saurat (herència) > Josep Trullàs i Rubió (herència) > Ferran Trullàs i Casas (herència) > Josepa Trullàs i Estefanell (herència)

1882: Casa de tres plantes; fa 110 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 8 m, tant de construcció com de solar2. Dre-ta (llevant): terres que havien estat de Saladic; esquerra (ponent): Cal Quirzetó; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): ter-res que havien estat de Cal Toia

Casa de vers el 1700, ha estat remodelada i refeta diverses vegades; la darrera, molt important, a darreries del segle XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)