Cal Picol

 

 

 
 

['kalpi'kɔl]

 

Cal Picol

Carrer de la Mallola, 43

 

(abans, 31, 35 i 41)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139419 (8139419DG1283N0001HZ)

418165,9 E – 4623677,4 N

453,8 m alt

 

 

Casa esmentada el 1759 en la venda de pati de terra per a construir casa, en la creació d'un censal per a construir-la, i en la venda feta el 1768. El pati de terra venut, segons les mides que apareixen en el document, comprèn les actuals cases de Cal Picol i Cal Molineret, que foren desglossades ja al segle XIX. Per tant, la història de les dues cases fins al 1848, és comuna

Propietaris i estadants:

1759: Jaume Estiragués, per fer front a la construcció de la casa que es vol fer en el pati de terra on fou establert pels Saladich del Mas Saladic, ven a Francesc Jo i Torras, treballador del mateix lloc, una part del dit pati de terra, de 36 pams d’amplària (de sol ixent a ponent) i de disset canes i cinc pams de llargària de migdia a tramuntana. És al lloc anomenat la Mallola, i afronta a sol ixent amb honors de Josep Puigmartí, sastre del mateix lloc, mitjançant un torrent, a migdia amb el carrer anomenat de la Mallola, a ponent amb la casa i hort del venedor, i a tramuntana també amb l’hort del venedor. Li fou venut pels Saladich, com consta en document del mateix notari del 9 d’oc-tubre del 1734 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 1 de març; ACA, Notarials de Manresa, 133, f. 91). El mateix dia i amb el mateix notari, Francesc Jo i Torras crea un censal a la parròquia del poble per reunir els diners per construir la casa (mateix notari, acta següent; al foli 131 hi ha una àpoca -rebut- corresponent al pagament del pati de terra per a construir la casa). La meitat que l'esmentat Jaume Es-tiragués es queda és on es construeix Cal Toia

1768: Francesc Jo i Torras, jornaler, ven la casa a Joan Puigmartí i Roqueta (Notari Pere Bricfeus, de Castellterçol; originals notarials des-apareguts, i Comptadoria d'hipoteques de Monistrol de Calders, llibre 1r -4t de Calders-, foli 53; ACBG)

1783: Francesc Jo i Torras i Joan Puigmartí i Roqueta, sastre, són esmentats al final del Carrer de la Mallola (Cadastre, AMC)

1828: Llorenç Puigmartí i Valls, Maria Torroella i Llorenç, Jaume i Teresa Puigmartí i Valls (Padró, AMC)

1848: Llorenç i Valentí Puigmartí i Valls, masovers del mas Cabanyes del terme de Montcada i de la parròquia de Reixac, fills de l'anterior, venen a Josep Vilet, de Monistrol de Calders, una casa amb hortet davant seu (Notari Josep Ribot, de Moià, 8 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 248, f. 91 i Comptadoria d'hipoteques de Monistrol de Calders, llibre 1r -4t de Calders-, foli 53; ACBG). És el moment de la partició de la casa primitiva en dues. La que venen als Vilet és l'actual Cal Molineret. En l'afrontació de ponent s'esmenta la casa de Jaume Jo, l'actual Cal Picol

1851: Jaume Jo i Jo, Francesca Comellas i Feliu, Magdalena i Bonifaci Jo i Comellas (Padró, AMC)

1855: Jaume Jo i N. (Jaurrós), Francesca Puigmartí, i Magdalena i Feliu Jo i Puigmartí (Padró, AMC)

1860: Jaume Jo i Jaurrós, Francesca Puigmartí, Feliu Jo i Puigmartí, Magdalena Catot i Puigmartí i Anna Jo i Catot (Padró, AMC)

1866: Feliu Jo i Jaurrós, jornaler, Magdalena Catot i Puigmartí, Anna i Antònia Jo i Catot i Francesca Comellas i Janarós, vídua (Padró, AMC)

1868: Feliu Jo i Jaurrós, jornaler, vidu, Anna i Antònia Jo i Catot i Francesca Comellas (i Janarós), vídua (Padró, AMC)

1880: Feliu Jo i Cumellas (és el mateix que el 1868 apareix com a Jaurrós, de segon cognom), jornaler, Helena Catot i Puigmartí, Antoni i Maria Jo i Catot, i el marit de la darrera, Josep Catot i Caixach (Padró, AMC)

1882: Feliu Jo i Comelles, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904 i 1911: Josep Catot i Caixach, jornaler, Maria Jo i Catot, i Maria, Miquel i Enriqueta Catot i Jo (Padrons, AMC)

1920 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Francesc Vidal i Marquès, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1960: Joan Gamisans i Arnaus, xofer, Carme Baró i Matamala; Joaquim Oller i Vila, jornaler, Ramona Canet i Carrera, teixidora, i Ramon i Pilar Oller i Canet (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové de la família Jo entrada a la casa entre el 1866 i el 1868; el 1805 hi ha documentat un Joan Jo, dit lo Picol. Aquest Joan Jo, de qui es desconeix el segon cognom, era l'avi de Feliu Jo i Jaurrós o Comellas. El 1840 el documentat com a Picol és Jaume Jo, fill del Joan Jo suara esmentat

Jaume Estiragués > Francesc Jo > Llorenç Puigmartí i Valls (compra) > Josep Vilet (compra) > Joan Vilet i Musarra (herència) > Feliu Jo i Jaurrós, o Comellas (herència) > Maria Jo i Catot (herència) > Francesc Vidal i Marquès

1882: Casa de tres plantes, de 156 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; la construcció fa 4 x 10 m2, per 4 x 15 del solar. A la dreta, llevant, Cal Molineret; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Cal Toia; darrere, nord, Cal Toia.

Casa de vers el 1800 remodelada el 1910, amb algunes reformes amb pocs canvis en l'estructura bàsica posteriorment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)