Cal Nanju

 

(Ca la Nàsia, Ca la Nanja, o Cal Saladic)

 

 
 

['kal'naɲʒu]

 

['kalə'naziə] / ['kal'naɲʒu] / ['kalsələ'dik]

 

Cal Nanju

Carrer del Torrent, 2

(abans,

Carrer de Sant Llogari, 2 o Carrer de la Vinya, 32)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 13 de Monistrol de Calders, tom 356, foli 60, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338701 (8238701DG1283N0001KZ)

418107,5 E – 4623620,9 N

446,5 m alt

 

 

Casa esmentada el 1865 en les delimitacions de la casa veïna, Cal Clareta: Isidre Jo i Puigmartí, de 56 anys, casat, bracer de Monistrol de Calders, hereu dels béns del seu oncle, Josep Jo (i Camp) (testament davant de l’ecònom del poble, Ignasi Florenza, el 29.2.1840), en fa in-ventari. Una casa assenyalada amb el número 43, amb hort de mig quartà, al carrer de Sant Llogari. La casa té una superfície de 2.220 pams, i linda a l’esquerra o orient amb la casa i hort de Josep Puigmartí; al davant o migdia, amb el carrer; a la dreta o ponent, amb la ca-sa i hort de Josep Estrada, i a l’esquena o cerç, amb terres del mas Saladic (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 10 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 266, núm. 160)

Propietaris i estadants:

1783: No hi consta (Cadastre, AMC)

1816: Agustí Puigmartí (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Agustí Puigmartí (i Musarra), Arcàngela Pla (i Jo), Josep, Esteve, Margarida, Francesca i Maria Àngela Puigmartí i Pla, sa mare, Ag-nès (Mussarra) i la seva germana, Maria Teresa Puigmartí (i Musarra) (Padró, AMC)

1830: Agustí i Josep Puigmartí (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Josep Puigmartí (i Pla), jornaler, Ignàsia Picañol (i Murera) i Sebastià, Rosa i Josepa Puigmartí i Picañol (Padró, AMC)

1855 i 1857: Josep Puigmartí i Pla, jornaler, Ignàsia Picañol (i Murera) i Sebastià i Josepa Puigmartí i Picañol (Padró, AMC)

1860: Josep Puigmartí i Pla, jornaler, Ignàsia Picañol (i Murera) i Sebastià, Josepa i Concepció Puigmartí i Picañol (Padró, AcalLluís)

1865: Esment citat al començament (doc. cit.)

1866: Josep Puigmartí i Pla, jornaler, Ignàsia Picañol i Murera i Sebastià, Rosa, Josepa i Concepció Puigmartí i Picañol (Padró, AMC)

1868: Josep Puigmartí i Plans (de fet, és Pla), jornaler, Ignàsia Picañol (i Morera) i Sebastià, Rosa, Josepa i Concepció Puigmartí i Picañol (Padró, AMC)

1880 (Ca la Nàsia): Josep Puigmartí i Plans, jornaler, vidu, Sebastià Puigmartí i Picañol, jornaler, Francesca Trullàs i Jo i Rosa, Àngela i Joan Puigmartí i Trullàs (Padró, AMC)

1882: Josep Puigmartí, Nanju (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Sebastià Puigmartí i Picañol, jornaler, Francesca Trullàs i Jo i Joan i Jacint Puigmartí i Trullàs (Padró, AMC)

1911: Sebastià Puigmartí i Picañol, jornaler, Francesca Trullàs i Jo, Jacint i Joan Puigmartí i Trullàs, jornaler, Beneta Escursell i Sellarés i Francesca Puigmartí i Escursell (Padró, AMC)

1920 i 1921: Sebastià Puigmartí i Picañol, jornaler vidu, Joan Puigmartí i Trullàs, jornaler, Beneta Escursell i Sellarés, Francesca, Salvador i Gumersind Puigmartí i Escursell (Padró, AMC). Se n'anaren de primer a la Colònia Jorba, al Manganell, i més tard a Buenos Aires, l'Argen-tina

1924 a 1945: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

1953: Joan Puigmartí i Trullàs (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1950 a 1960: José Miguel López Segura, jornaler, Carme Rovira i Mundet, teixidora i Mercè i Maria Carme López i Rovira; Jaume Oller i Pi-neda i Filomena Mundet i Òssul, jubilats (Padrons, AMMdC). Segurament llogaters

El nom amb què es conegué la casa a darreries del segle XIX, Ca la Nàsia, venia del fet que la mestressa de casa era Ignàsia Picanyol i Morera

Agustí Puigmartí i Mussarra > Josep Puigmartí i Pla (herència) > Sebastià Puigmartí i Picañol (herència) > Joan Puigmartí i Trullàs (herèn-cia) > José Miguel López Segura (llogater)

1882: Casa de tres plantes, fa 227 m2. 1953: Casa de tres plantes, destinada a habitatge; fa 13 x 6 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Llebrer; esquerra (ponent): Cal Clareta; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): terres que havien estat de Saladic

Casa de vers el 1800 refeta a darreries del segle XX sense alterar-ne gaire les estructures internes

 
 

 

 

 

Volta catalana al vestíbul d'entrada a la casa

Una altra vista de la mateixa estança

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)