Cal Mussarra

 

(abans, Cal Jep Mussarra i Cal Jan Mussarra)

 

 
 

['kalmu'sarə]

 

(['kaʎ'ʒɛbmu'sarə]/['kaʎ'ʒammu'sarə])

 

Cal Mussarra

Carrer de Sant Llogari, 29

 

(abans, 23, 25 i 27)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338704 (8338704DG1283N0001FZ)

418210,7 E – 4623562,2 N

 

451,3 m alt

 

 

Casa esmentada el 1816 en una llista de contribuents; posteriorment, el 1860 ho és a les cartes dotals de les noces de Joan Musarra i Pla amb Maria Tarrés i Saladelafont i en el testament del pare d'ell, Josep Musarra i Puigdomènech. Se cita amb les delimitacions següents: orient: casa d'Antoni Catot; migdia: el carrer; ponent: casa de Vicenç de Planell, i cerç: Feliu Gamisants. Són del 18 d'agost (Notari Pius Traserra, de Calders; ACA, Notarials de Manresa, 22, núms. 135 i 138). El pare d'ell, Josep Musarra, fa hereu el seu fill, amb l'obligació de mantenir la seva mare, Francesca Pla. En cas de desavinença, Josep Musarra li assenyala habitació a la casa i dos rals de billó diaris.

Del 1847 hi ha un curiós document que afecta una tina que hi ha entre Cal Mussarra i Cal Peneta (vell). En reproduïm un tros: atenent à que nostres respectius pares Juan Musarra y Joseph Gamisans edificaren una tina entre los dos termenals de las casas que com à hereus dels mateixos tenim y posehim en dit lloch de Monistrol y carrer anomenat de St. Llogari, constantnos que fou pactat entre dits nostres respectius pares, que tant lo un com lo altre poguesen puxar tant com los acomodàs la pared de dita tina que mira à la casa de dit Gami-sans mediant à que tant la una part com la altre poguesen valerse del carregament que los convingués en dita pared, de lo que no for-maren ninguna escriptura publica y solament fou convingut entre ells de paraula; per tant, a fi de que constia perpetuament y no puga mourerse en ningun temps disputa ni questió alguna tant sobre la edificació de dita tina com sobre lo carregament sobredit (Notari Jo-sep Ribot de Morató, de Moià, 10 d'agost; ACA, Notarials de Manresa, 247, foli 137 i Registre d’Hipoteques de Manresa, foli 36, registrat el 4 de setembre)

Propietaris i estadants:

1728: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: Joan Mossarra (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Josep Musarra (i Puigdomènech), Francesca Pla (i Roca), Pere Musarra i Pla, Francesca Comasòlibas i Josep, Jaume i Maria Musarra i Comasòlibas (Padró, AMC)

1830: Josep Mussarra (Contribucions, AMCalLluís)

1847: Signatura d'un conveni entre Josep Musarra i Feliu Gamisans, sobre una tina construïda entre els extrems de les dues cases (Cal Mussarra i Cal Peneta Vell). Les dues cases hi podran carregar paret al damunt: ...atenent à que nostres respectius pares Juan Musarra y Joseph Gamisans edificaren una tina entre los dos termenals de las casas que com à hereus dels mateixos tenim y posehim en dit lloch de Monistrol y carrer anomenat de St. Llogari, constantnos que fou pactat entre dits nostres respectius pares, que tant lo un com lo altre poguesen puxar tant com los acomodàs la pared de dita tina que mira à la casa de dit Gamisans mediant à que tant la una part com la altre poguesen valerse del carregament que los convingués en dita pared, de lo que no formaren ninguna escriptura publica y solament fou convingut entre ells de paraula; per tant, a fi de que constia perpetuament y no puga mourerse en ningun temps disputa ni questió alguna tant sobre la edificació de dita tina com sobre lo carregament sobredit... (Notari Josep Ribot, de Moià, 10 d'agost; ACA, Notarials de Manresa, 247, f. 137 – Comptadoria d'hipoteques de Manresa, foli 33 del llibre 4t de Calders, Viladecavalls i Monistrol de Calders; ACBG, llibre 33)

1851: Josep Musarra i Puigdomènech, Francesca Pla (i Roca), Maria, Joan i Francesca Musarra i Pla (Padró, AMC)

1855 i 1857: Josep Musarra i Puigdomènech, Francesca Pla (i Roca), Maria i Joan Musarra i Pla (Padró, AMC)

1860: Josep Musarra i Puigdomènech, Francesca Pla (i Roca), Maria i Joan Musarra i Pla, Maria Tarrés (i Saladelafont) (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Joan Musarra i Pla, jornaler, Maria Tarrés i Saladelafont, i Dolors Musarra i Tarrés (Padró, AMC)

1880 (Cal Jep Mussarra): Joan Musarra i Pla, jornaler, Maria Tarrés i Saladelafont, i Salvador, Dolors i Rosa Musarra i Tarrés (Padró, AMC)

1882: Joan Musarra (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Maria Tarrés i Saladelafont, vídua, Salvador Musarra i Tarrés, jornaler, Anna Jo i Pla, i Josep i Francesca Musarra i Jo (Padró, AMC)

1911: Salvador Musarra i Tarrés, jornaler, Anna Jo i Pla, Josep, jornaler, Francesca i Jaume Musarra i Jo (Padró, AMC)

1920 i 1921: Salvador Musarra i Tarrés, jornaler, Anna Jo i Pla, Francesca, Jaume i Eugènia Musarra i Jo (Padró, AMC)

1930 i 1935: Salvador Musarra i Tarrés, jornaler, Anna Jo i Pla, Jaume Musarra i Jo, jornaler, Josepa Semis i Zorrilla, obrera, i Eugènia, ex-pòsita, obrera (Padró, AMMdC)

1950 i 1955: Jaume Musarra i Jo, jornaler, Josepa Semis i Zorrilla, i Salvador, ajudant de contramestre, Josep, picapedrer, Anneta, rodetera, i Daniel Musarra i Semis (Padró, AMMdC)

1953: Jaume Musarra i Jo, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

2013: Salvador Musarra i Semis i Amèlia Serra i Serra (Informació oral dels Mussarra)

El nom de la casa es deu al cognom de la família que hi ha viscut des de sempre, els Mussarra (modernament grafiat Musarra). Les dues variants documentades, Cal Jep Mussarra i Cal Jan Mussarra, són degudes, molt probablement, a Josep Musarra i Puigdomènech, la pri-mera, i a Joan Musarra i Pla, la segona

Josep Musarra i Puigdomènech > Joan Musarra i Pla (herència) > Salvador Musarra i Tarrés (herència) > Jaume Musarra i Jo (herència) > Salvador Musarra i Semis (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 62 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 7,5 x 10 m2. Dreta (llevant): Cal Tasar; esquerra (ponent): Cal Manuela; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Cal Peneta Vell

Casa que data de vers el 1800, remodelada el 1950, any en què es féu una renovació i modernització de la casa, sense tocar les seves es-tructures bàsiques originals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)