Cal Mieta

 

(o Ca la Periquina i Ca l'Isanta, modernament, Cal Manel)

 

 
 

['kalmi'ɛtə]

 

(['kaləpəɾi'kinə] / ['kali'zantə] / ['kalmə'nɛl])

 

Cal Mieta

Carrer de Sant Llogari, 59

 

(abans 49, 51 i 53)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 4 de Monistrol de Calders, tom 102, folis 105 i 108, finques 237 i 238, inscripcions 2es

Cadastre:

Finca urbana 8437015 (8437015DG1283N0001XZ)

418361,5 E – 4623449,7 N

464,3 m alt

 

 

Casa moderna, esmentada el 1867 en un inventari: Maria Riera i Catot, de 38 anys, muller de Pau Santacreu, bracer, de 37 anys, i Paula Ri-era i Catot, de 36, muller de Martí Roca i Vall, també bracer, de 46 anys, veïns de Mura, com a hereves de l’intestat Josep Riera, llur pare, i davant del Jutge de Pau de Calders, fan inventari dels béns del difunt pare, per a inscriure-ho en el Registre de la Propietat. És una casa amb hort de secà de mig quartà, al carrer de Sant Llogari, assenyalada amb el número 49. Limita a la dreta, o orient, amb Tomàs Come-llas; a l’esquena o migdia amb la Riera; a l’esquerra o ponent amb Feliu Ponsa, i al davant, o a cerç, amb Joan Burgarolas, mitjançant el carrer (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 24 de març; ACA, Notarials de Manresa, 268, núm. 44)

Propietaris i estadants:

1783: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: Llogari Riera (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Antoni, vidu, Llogari, jornalers, Maria i Josep Riera, germans, Tecla i Maria Riera, germanes, filles d'Antoni; Jaume Hom, marit de Maria, i llur fill Valentí (Padró, AMC). Tanmateix, podria tractar-se dels qui viuen a Cal Modest

1830: Llogari Riera (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Josep Comellas (i Serra), jornaler, Maria i Paula (Catot), i Josepa Serra?, vídua (Padró, AMC)

1855 i 1857: Josep Comellas i Serra, jornaler, i Maria Plans (el 1857; el 1855, Catot, però) (Padró, AMC)

1860: Josep Comellas i Serra, jornaler, Maria Catot i Francesc Comellas i Fiter, nebot (Padró, ACalLluís)

1866: Pau Santacruz, jornaler, Maria i Paula Riera i Catot (Padró, AMC)

1867: Inventari esmentat al capdamunt (doc.cit.)

1868 (Ca l'Isanta): Pau Santacruz, jornaler, i Maria Riera i Catot (Padró, AMC)

1880: Pau Santacreu, propietari; Pau Santacreu, jornaler, i Maria Riera (Padró, AMC)

1882: Vídua de Pau Santacreu, Mieta (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904 a 1935: No hi consta ningú (Padró, AMC i AMMdC)

1940 a 1960: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

1953: Antoni Mundet i Ferrer > Francesca Isanda i Castelló (Contribució territorial urbana, AMMdC)

El nom de la casa . En una llista sense data de la primera meitat del segle XIX consta Llogari Riera, Mieta. El darrer nom, Cal Manel, és ar-bitrari, sense tradició popular. Fou posat en una rajola damunt de la porta de la casa a darreries del segle XX

Llogari Riera > Josep Comellas i Serra > Pau Santacruz o Santacreu > Maria Riera, vídua de Santacreu > Antoni Mundet i Ferrer > Francesca Isanda i Castelló

1852: Casa de dues plantes; fa 148 m2. 1953: Casa de dues plantes destinada a habitatge; fa 7,5 x 8,5 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Solar de Cal Feliu i Cal Quirzetó; esquerra (ponent): Cal Feliu Rènec; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): terres que havien estat de Saladic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)