Cal Matagats

 

(modernament,

Cal Clareta)

 

 
 

['kal'matə'ɣats]

 

(['kalkkləɾɛ'tə])

 

Cal Matagats

Carrer de Sant Llogari, 23

 

(abans, 19 i 21)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338706 (8338706DG1283N0001OZ) i

                                     (8338706DG1283N0002PX) (inclou Ca la Teresona)

418197,2 E – 4623566,2 N

451,5 m alt

 

 

Casa esmentada el 1723: Jaume Camprubí, treballador de Monistrol de Calders, per redimir un censal, ven a Josep Saurats, treballador del mateix lloc, una part d’una casa al poble, que termena a orient amb la resta de la casa venuda, a migdia amb el carrer, a occident amb la casa de Pau Saurats, treballador, i a cerç amb les roques allí existents (Notari Pere Pujol, de Moià, 21 d'agost; ACA, Notarials de Manresa, 98, f. 343)

Torna a ser esmentada el 1800: Isidre Camprubí, traginer de Monistrol de Calders, atenent que en acte rebut del mateix notari el 24 de maig del 1794 té pacte de redimir a Anton Planell i Pahissa el preu (200 lliures) de la casa i hort del carrer de Sant Llogari més el preu pa-gat al senyor alodial, i atenent que no es troba en condicions de satisfer els deutes, convé amb Salvador Planell i Pahissa, germà de l’ante-rior i hereu seu, el següent: que si de la sobre dita casa y hort me retornava los dos trossos ó parts de casa y hort de las tres parts que se compon li vendria y absoldria la part de casa y hort corresponents que es lo trast mes vell a la part de solixent (...). De mon grat y certa ciencia vench absolch difinesch y remeto y perpetuament relaxo al sobredit Salvador Planell y Pahissa present y als seus perpetuament tot lo dret ÿ facultat que me competex de recobrar tota aquella part o nau de casa mes vella que es á la part de solixent junt ab lo corres-ponent hort del devant de ella y á mes tres palms en dins de la restants dos parts de nau a fi de arribarhi per construhir una tina ab en-tradas y exidas drets y pertinencias suas universals (...). Y termina dita casa ó tros de casa á solixent junt ab lo hort ab honors de la casa y hort de Joan Mussarra á mitg dia á fins a trobar la riera dita de St Llogari passant entre mitg y per lo devant de la casa lo cami ó carrer qui va á St Llogari; a ponent ab las restants dos naus de casa y hort que me quedan, ÿ a tremuntana ab terras de Joseph Gamisans tots del mateix lloch. Li correspon com a receptor dels béns del seu avi, Bartomeu Camprubí, com consta en els seus capítols matrimonials (Notari Josep Anton Brichfeus). El seu avi hi fou establert per Josep Montserrat Saladich, pagès del mateix lloc, com consta en acta da-vant del notari de Moià Pere Pujol el 17 de setembre del 1698 (Notari Jacint Vilarrúbia, de Moià, 13 de juliol; ACA, Notarials de Manresa, 197, f. 52). Cal destacar que el Salvador Planell i Pahissa és qui inscriu el seu nom en la llinda de la casa veïna, Cal Manuela: Salvador Pa-hissa 1801. Les tres naus esmentades corresponen, de ponent a llevant, a Cal Clareta, Ca la Teresona i Cal Manuela

Propietaris i estadants:

1783: Joan Camprobí, jornaler inútil, i el seu fill Isidre, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Casa Lluc? (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Joan Saurats, jornaler, Maria Musarra, els oncles del cap de casa, Joan i Rosa Saurats, els seus germans, Ramon i Margarida Saurats i els seus fills, Joan, Josep, Maria i Francesca Saurats i Musarra (Padró, AMC)

1830: Joan Saurat (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Joan Saurat (i Musarra), Rita (Aguilar i Busquets), Feliu, Maria i Rosa Saurat (i Aguilar) i Maria (Musarra), vídua (Padró, AMC)

1855 (inclou Ca la Teresona): Joan Saurat i Musarra, Rita Aguilar i Busquets, Feliu i Teresa Saurat i Aguilar i Maria Musarra, vídua (Padró, AMC)

1857 (inclou Ca la Teresona): Joan Saurat i Musarra, Rita Aguilar i Busquets, Feliu, Teresa i Joan Saurat i Aguilar i Maria Musarra, vídua (Padró, AMC)

1860 (inclou Ca la Teresona): Joan Saurat i Musarra, Rita Aguilar i Busquets, Feliu, Rosa, Teresa, Joan i Josep Saurat i Aguilar i Maria Saurat i Musarra (Padró, ACalLluís)

1866 (inclou Ca la Teresona): Joan Saurat i Musarra, Rita Aguilar i Busquets i Feliu, Rosa, Teresa, Joan i Josep Saurat i Aguilar (Padró, AMC)

1868 (inclou Ca la Teresona): Joan Saurat (i Musarra), Rita Aguilar (i Busquets) i Feliu, Teresa, Joan i Josep Saurat i Aguilar (Padró, AMC)

1877:  Inventari que fa Feliu Saurat i Aguilà, bracer, solter, de 35 anys, veí de Monistrol de Calders, com a hereu universal de sa mare, Rita Aguilar (testament davant de Segimon Roca, ecònom del poble, l’11 de juliol del 1875). Una casa assenyalada amb el número 19 del Car-rer de Sant Llogari; afronta a orient o dreta, amb Vicenç Planell; a migdia, o davant, amb el carrer; a ponent o esquerra, amb Isidre Plans, i al nord o esquena, amb Josep Gamisans. El valor de la casa és de 400 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 12 de febrer; ACBG, AHPM F – 38, núm. 18)

1880 (Cal Matagats): Feliu Saurat i Aguilar, jornaler, Maria Monrós i Figueras, i Rosa i Teresa Saurat i Aguilar (Padró, AMC)

1882: Feliu Saurat, Matagats (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Santamans i Jo, anomenat del Nespler, jornaler, i Concepció Canivell i Puigbò (Padró, AMC i Fulls de contribució agrària del 1882, AMC)

1911 (inclou Ca la Teresona): Benet Rosiñol i Ciuró, jornaler, Maria Oller i Pineda i Trinitat Rosiñol i Oller (Padró, AMC). Se'n van anar a Cal Clareta

1920: Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, Carme Calvó i Vila i Joan, Francesc, Dolors, Francesca i Josep Bosch i Calvó (Padró, AMC). Procedien de Cal Clareta

1921: Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, i Dolors, Joan, Francesc, Dolors, Francesca i Josep Bosch i Calvó (Padró, AMC)

1924 (inclou Ca la Teresona): Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, Carme Serra i Riarola (2a muller), i Joan, Dolors, Francesca i Josep Bosch i Calbó (Padró, AMC)

1930: Joan Bosch i Vilatersana, obrer, vidu, Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas i Francesca i Josep Bosch i Calvó (Padró, AMC)

1935: Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas, i Francesc i Josep Bosch i Prat (Padró, AMMdC)

1940: Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas, Carme, Francesc i Josep Bosch i Prat i Joan Bosch i Vilatersana, pare, jornaler (Pa-dró, AMMdC)

1945 (inclou Ca la Teresona): Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas, i Francesc, Carme i Jo-sep Bosch i Prat, escolars (Padró, AMMdC)

1950 (inclou Ca la Teresona): Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas, teixidora, Carme, nua-dora, Francesc i Josep, escolars, Bosch i Prat (Padró, AMMdC)

1953: Joan Bosch i Vilatersana (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 (inclou Ca la Teresona): Joan Bosch i Vilatersana, jornaler, Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas, teixidora, Francesc, pi-capedrer, i Josep Maria, escolar, Bosch i Prat (Padró, AMMdC)

1960 (inclou Ca la Teresona): Joan Bosch i Calvó, jornaler, Ramona Prat i Fargas, canillera, Francesc, picapedrer, i Josep, escolar, Bosch i Prat i Joan Bosch i Vilatersana, pare, jubilat (Padró, AMMdC)

El primer nom conegut de la casa, Cal Matagats, prové segurament del malnom amb què es coneixia el seu amo o estadant; el primer Matagats que hi ha documentat és N. Saurat, el 1850. Aquest malnom procedeix possiblement d'algun fet atribuït a qui se li va aplicar, relacionat amb la mort de gats. Cal Clareta és un apel·latiu molt posterior; la casa que es coneixia amb aquest nom és la del número 43 del mateix carrer. L'adquisició d'aquesta casa per Joan Bosch i Vilatersana, procedent de l'altra motivà el canvi, modern, de localització del domònim

Jaume Camprubí > Josep Saurats (compra) > Joan Saurat (herència) > Joan Saurat i Musarra (herència) > Feliu Saurat i Aguilar (herència) > Josep Santamans i Jo (possiblement llogater) > Benet Rosiñol i Ciuró (també possiblement llogater) > Joan Bosch i Vilatersana (com-pra) > Joan Bosch i Calvó (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 45 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 20 m2, tant de construcció com de solar. Dre-ta (llevant): Ca la Teresona; esquerra (ponent): Cal Jan; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic i Cal Peneta vell

Casa de vers l'any 1800, remodelada sobretot interiorment a la segona meitat del segle XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)