Cal Jep Dó

 

 

 
 

['kaʎ'ʒɛb'do]

 

Cal Jep Dó

Carrer de Sant Llogari, 5 (abans, 3)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238602 (8238602DG1283N0001MZ)

418130,9 E – 4623620,1 N

449,5 m alt

Cal Jep Dó, a l'esquerra,

i Cal Llogari, a la dreta

 

Casa esmentada el 1868 en el número 3 del Carrer de Sant Llogari. Fou construïda després del 1758 i els Puigmartí en mantingueren la propietat de la casa fins que a mitjan segle XIX l'hereva, Teresa Puigmartí i Musarra, es casà amb Esteve Carrió i Soler, moment en què se'n va anar transmetent la propietat dins de la família Carrió. En morir el darrer, Albert Carrió i Vilaseca, passà per herència a

Propietaris i estadants:

1758: Establiment en un pati de terra per a construir-hi casa fet per Francesca Puig i Pujades, vídua de Salvador Puigmartí, i el seu fill Fe-liu Puigmartí i Puig, a Joan Puigmartí i Genescar, treballador, fill de Josep, ferrer difunt (20 d'agost, notari de Moià Francesc Pujol i Ferrer; ACA, Notarials de Manresa, 132, f. 284). Era nebot seu. Feta la casa, hi viuen l'esmentat Joan Puigmartí i Genescar, Teresa Soler i Trullàs i Josep, Anton i Margarida Puigmartí i Soler

1772: Josep Puigmartí, negociant de Monistrol de Calders, lloga per cinc anys una estança de casa seva a Martí Jaume Andreu, boter de Sant Esteve de Castellar, per a la destil·lació d'aiguadent (Notari Feliu Gay i Bruguera, de Sabadell, 26 de setembre; ACalJepDó, doc. 4)

1783-1823: Josep Puigmartí i Soler, Rosa Musarra, i Maria Teresa, Jaume, Margarida, Agustí, Josep, Valentí i Antònia Puigmarti i Musarra

1816 i 1830: Esteve Carrió (Contribucions, ACalLluís)

1828: Esteve Carrió i Soler, Maria Teresa Puigmartí i Musarra, Rosa i Antònia Carrió i Puigmartí, i Antoni i Margarida Carrió (Padró, AMC)

1851: Esteve Carrió i Soler, Maria Teresa Puigmartí i Musarra i Margarida, Josep, Antònia i Julià Carrió i Puigmartí (Padró, AMC)

1859: Esteve Carrió i Soler, Maria Teresa Puigmartí i Musarra i Josep, Antònia i Julià Carrió i Puigmartí (Padró, AMC)

1860: Esteve Carrió i Soler, Margarida (hauria de ser Maria Teresa!) Puigmartí i Musarra i Josep, Julià i Antònia Carrió i Puigmartí, la muller de Josep, Josepa Roca i Torrents, i Rosa Carrió i Roca (Padró, ACalLluís)

1864: Esteve Carrió i Soler, Maria Teresa Puigmartí i Musarra i Josep, Antònia, Pere i Teresa Carrió i Puigmartí (Padró, AMC)

1866-1868: Josep, Julià i Antònia Carrió i Puigmartí, germans, la muller del primer, Josepa Roca i Torrents, i llurs filles Rosa i Concepció

1880: Josep Carrió i Puigmartí, Josepa Roca i Torrents, i Rosa, Concepció, i Joan Carrió i Roca, a més d'Antònia Carrió i Puigmartí (Padró, AMC)

1882: Josep Carrió, Jep Dó (Fulls de contribució urbana, AMC)

1895: Josep Carrió i Puigmartí, Josepa Roca i Torrents, i Rosa, Anna, Concepció i Joan Carrió i Roca (Padró, AMC)

1904: Josep Carrió i Puigmartí, Joan Carrió i Roca, jornalers, Llúcia Vallribera i Rodella i Maria, Segimon, Francesc i Josep Carrió i Vallribera (Padró, AMC)

1911 a 1932: Joan Carrió i Roca, Llúcia Vallribera i Rodella i Maria, Segimon, Francesc, Josep, Marià, Jaume i Lluís (absent de la llista el 1911, com Francesc i Josep falten en la del 1920) Carrió i Vallribera (Padró, AMC). El 1926 hi consten també Joan Vilaseca i Singla, espar-denyer, i Maria Catot i Jo, obrera (Padró, AMC)

1935, 1940 i 1945: Segimon Carrió i Vallribera, Joaquima Vilaseca i Singla, i Àngela i Albert Carrió i Vilaseca (Padró, AMMdC)

1950: Simó Carrió i Vallribera, contramestre tèxtil, Joaquima Vilaseca i Singla, teixidora, i Àngela i Albert Carrió i Vilaseca (Padró, AMMdC)

1953: Simó Carrió i Vallribera, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Simó Carrió i Vallribera, contramestre tèxtil, Joaquima Vilaseca i Singla, teixidora, i Àngela i Albert Carrió i Vilaseca. També hi cons-ten Juan Navarro Serrano, jornaler, Primitiva Llorent Rodríguez, i Luis, Juan i Rosalina Navarro i Llorent (Padró, AMMdC)

1960: Simó Carrió i Vallribera, contramestre tèxtil, Joaquima Vilaseca i Singla, teixidora, i Àngela i Albert Carrió i Vilaseca (Padró, AMMdC)

Fins al 2009: Albert Carrió i Vilaseca (Padró, AMC)

El nom de la casa es deu al sobrenom amb què es coneixia Josep Puigmartí i Soler, (Cadastre del 1783, AMC), al qual succeí al cap de dues generacions Josep Carrió i Puigmartí, el Jep de Cal Dó, que evoluciona a Jep Dó. Jep és un hipocorístic molt habitual per a Josep

Joan Puigmartí i Genescar > Josep Puigmartí i Soler (herència) > Maria Teresa Puigmartí i Musarra (herència) > Esteve Carrió i Soler (he-rència, muller) > Josep Carrió i Puigmartí (herència) > Joan Carrió i Roca (herència) > Segimon Carrió i Vallribera (herència) > Albert Car-rió i Vilaseca (herència) > Anna Carrió i Jamilà (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 227 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 13 x 12 m2 de construcció per 13 x 18 de solar. Dreta (llevant): Cal Llogari; esquerra (ponent): Cal Tomeu; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Casa de vers el 1700, remodelada el 1930; no va tocar gaires coses de l'estructura original. El 2013 s'hi han fet noves reformes