Cal Jan

 

(abans, Cal Jan Ferrer,

Ca l'Esquirol i Cal Plans)

 

 

['kaʎ'ʒan]

 

(['kaʎ'ʒanfə're], ['kaləski'ɾɔl] i ['kal'pplans])

 

Cal Jan

Carrer de Sant Llogari, 21

 

(abans, 19)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338707 (8338707DG1283N0001KZ)

418190,5 E – 4623570,3 N

451,4 m alt

 

 

Casa esmentada el 1854 en les delimitacions d'una casa veïna: Josep Pla, bracer, ven a Joan Jo, bracer, una part de la casa, amb el corres-ponent mig hort rere seu, al carrer de Sant Llogari, per pagar els dots de ses germanes Francesca, Rosa, Maria, Josepa, i la de sa mare, Maria: tot aquell tros de casa fins a la paret mitgera ab sa corresponent part de hort tras ella constituhit. Té a llevant casa i hort d’Isidre Plans, a migdia, la riera, a ponent, la restant part de casa i hort, i al nord, casa i hort de Feliu Gamissans. La té com a hereu del seu pare Joan Pla. Hi ha una àpoca dos i tres números més endavant, on s’especifica que Francesca és muller de Josep Mussarra, bracer, Maria, de Joan Bosch, bracer, Josepa, de Feliu Ponsa, bracer, i Rosa, de Francesc Planas, bracer (Notari Pius Tresserra, de Calders, 17 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 16, núm. 147)

Torna a ser esmentada el 1877 també en les delimitacions de l'altra casa veïna: Inventari que fa Feliu Saurat i Aguilà, bracer, solter, de 35 anys, veí de Monistrol de Calders, com a hereu universal de sa mare, Rita Aguilar (testament davant de Segimon Roca, ecònom del poble, l’11 de juliol del 1875). Una casa assenyalada amb el número 19 del carrer de Sant Llogari; afronta a orient o dreta, amb Vicenç Planell; a migdia, o davant, amb el carrer; a ponent o esquerra, amb Isidre Plans, i al nord o esquena, amb Josep Gamisans. El valor de la casa és de 400 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 12 de febrer; ACBG, AHPM F – 38, núm. 18)

Propietaris i estadants:

1783: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Contribucions, ACalLluís)

1828: Joan Plans, Ramona Camprubí, Isidre Plans i Camprubí, la seva mare, Francesca, el seu germà Francesc Plans, la seva muller, Marga-rida Planas i llur filla, Maria Plans i Planas (Padró, AMC)

1830: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Contribucions, ACalLluís)

1851: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: Isidre Plans i Camprubí, jornaler, Cecília Casasanpera i Musarra i Ramona Camprubí (Padró, AMC)

1857: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1866: Isidre Plans i Musarra (error: ha de ser Camprubí), jornaler, Cecília Casasanpera i Musarra i Josep Plans i Musarra, pastor (Padró, AMC)

1868: Isidre Plans i Galí, jornaler (continua essent el mateix), Sesília Casasanpera i Musarra i Josep Plans i Galí, pastor (Padró, AMC). Malgrat el canvi de segon cognom, són els mateixos anteriors

1880 (Cal Plans): Isidre Plans i Galí, jornaler, Cecília Casasampera i Musarra i Josep Plans i Casasampera (Padró, AMC)

1882: Isidre Plans, Esquirol (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904 i 1911: Josep, jornaler, i Francesca Jo i Pla, germans (Padrons, AMC)

1920 i 1921: No hi consta ningú (Padrons, AMC)

1924: Just Rusca i Font, jornaler, Assumpció Suana i Sors, Pere i Enric Rusca i Suana, escolars (Padró, AMC)

1930 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Francesc Torner i Miret, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

L'apel·latiu de Cal Jan prové del nom del seu amo i estadant a darreries del segle XIX: Joan Jo i Saurat; igualment, Cal Jan Ferrer. a causa de l'ofici d'aquesta mateixa persona. El nom anterior, Cal Plans, pel cognom dels seus habitants durant gairebé tot el segle XIX

1882: Casa de tres plantes, fa 65 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 11 m2, tant de construcció com de solar. Dre-ta (llevant): Cal Clareta; esquerra (ponent): Cal Pedru; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Josep Jo i Pla > Francesc Torner i Miret

Casa de vers el 1800 refeta de manera important les darreres dècades del segle XX per adequar la casa a les necessitats de la vida con-temporània

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)