Cal Feliu

 

(Cal Tomàs Feliu)

 

 
 

['kalfə'liw]

 

['kaltu'masfə'liw]

 

Cal Feliu, al fons, des de ponent

Carrer de la Mallola, 17 (abans, 15)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 143

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 2 de Monistrol de Calders, tom , foli 7, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139401 (8139410DG1283N0001RZ)

418090,9 E – 4623723,9 N

457,2 m alt

La casa, des del

costat de llevant

 

Casa esmentada el 1712: Josep Saladich i Ciuró, pagès entrat per núpcies en el Mas Saladic de Monistrol de Calders, en nom propi, com a usufructuari del dot del seu matrimoni amb Maria, hereva del Mas Saladic, i de Josep Saladich, llur fill [al final del document es diu que és menor de 20 anys però major de 18], estableix a Segimon Gamissans, lenario (paraire), del mateix lloc, un trosset de terra campa de 64 pams de latitud d’orient a occident, per 30 canes i 4 pams de longitud, antigament plantat de vinya en el lloc anomenat la Vinya del Camp, de pertinença del Mas Golobard. Afronta a orient amb el trosset de terra establert el mateix dia a Jaume Pla, bracer, a migdia amb la vinya de Montserrat Saladich, mitjançant un marge, a occident amb la peceta de terra establerta el mateix dia a Joan Puigmartí, lena-rio, i a cerç amb terres del seu Mas Golobard. Tot plegat tributa a la parròquia de Sant Feliu de Monistrol de Calders, i ab pacte, ÿ condi-ció que vos dit acquisidor dins quatre anys proxims del die pnt. en avant comptadors ajau, ÿ siau tingut, ÿ obligat de fer, ÿ fabricar en dit tros de terra casa fins a primer sostre. Item ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor pugau, ÿ los vostres en aço successors pugan prendrer, ÿ trencar la pedra vos aperexerá per fer dita casa, ÿ hort de la que es al costat de dita pessa de terra ab tal que no nos ocasio-neu danÿ en lo restant de nostras terras. It. ÿ finalment ab pacte, ÿ condició que vos dit acquisidor ajau, ÿ los vostres en aço successors agen de donar pas, ÿ dexar carregar a las parts per vos fahedores en dita casa, ÿ hort als que pendran, ÿ establiran terra als costats de la vostra pagant-vos aquells la mitat de la paret que carregaran o dels gastos que aureu fets en edificar aquella (Notari Pere Gavanyach, de Vic, 12 de gener; ABEV, Arxiu Notarial de Vic, núm. 4, f. 25 r.)

Propietaris i estadants:

1726: En una venda de la casa veïna, Cal Segimon o Cal Sastre Peteret (l'actual Ca l'Estanquer), se cita com a veí de llevant Jaume Pla, jor-naler (Notari Pere Pujol, de Moià, 31 de març; document conservat a ACalEstanquer)

1783: Joan Pla, jornaler (Cadastre, AMC)

1825: Salvador Tubau, pastor de bous natural de Monistrol de Calders, habitant a Tesà, al Conflent concedeix a sa germana Teresa, muller de Valentí Argelaguer, bracer del mateix lloc, com a pagament de la legítima, acreixos, etcètera, tot aquell pati, o tros de casa descuberta ab son hort al detras de ella contiguo que per mos certs justos, ÿ legitims titols tinch, ÿ possehesc en dit lloch de Monistrol, ÿ paratge, o carrer anomenat de la Maÿola: afrontant a solixent ab casa de Narcis Jo, à mitg dia ab dit carrer, à ponent ab casa, ÿ hort de mi dit dona-dor, ÿ a tremuntana ab hort del hereu de Joseph Fabregó cirurgià. També els concedeix l’usdefruit de la casa i de l’hort acabats d’esmen-tar, al costat de dit pati, reservant-se’n el dret d’ús en el cas que retorni. 24 de maig (Notari Francesc Vilarrúbia, de Moià, ACA, Notarials de Manresa, 230, f. 117)

1827: Compra de la casa de Josep Puig a Llogari i Manuel Clusella i Rovira (Notari de Moià Francesc Vilarrúbia 6 de setembre del 1827; ACA, Notarials de Manresa, 232, núm. )

1828: Feliu Pla, jornaler, Maria Argelaguer, la seva filla Maria, els seus germans Pere i Francesca, i la seva tia Francesca Pla (Padró, AMC)

1850: En una llista de parcers de la Païssa del 1850 (AMC), Marc Falgueras és anomenat Feliu

1851: Josep Puig i Castells, fuster, fill de Mura, Valentina Argelaguer i Tubau (Padró, AMC)

1853: Compra de la meitat d'un pati de Marc Falgueras i Montblanch a Josep Puig (Notari de Moià Joaquim Otzet i Corominas, 25 de setembre del 1853; ACBG, Protocols Notarials de Manresa, AHPM F-50, núm. 40)

1855: Compra de la meitat que faltava del pati anterior, al mateix Josep Puig, el 13 de setembre (Notari Ignasi Mandrés, de Manresa). La compra d'aquests espais permet la construcció de Cal Marc Peret, que es degué fer en aquell moment

1854 a 1880: Marc Falgueras i Monblanch (el 1859 consta com a Riera de segon cognom), jornaler, i Petronil·la Comasòlivas i Grané (Padró, AMC)

1860: Tomàs Comellas i Serra, pagès, Antònia Catot (i Puigmartí), Filomena Catot i Puigmartí, Antònia Puigmartí i Golobart, Josep Francolí i Comellas, mosso (Padró, AcalLluís)

1882: Tomàs Comellas i Serra, Serni, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1888: Testament de Marc Falgueras i Muntblanch, fill de Marc i d’Antònia, natural i veí de Monistrol de Calders, bracer, vidu, de 78 anys. Nomena marmessors seus el prevere Pere Pla i Comasòlivas, i Narcís de Planell i Comalrrena (sic). Llega a Tomàs Comellas i Serra i Joan Comellas i Catot, pare i fill, veïns del mateix lloc, al primer l’usdefruit i al segon la propietat, quan el pare mori, de la casa assenyalada amb el número 17 del carrer de la Mallola, amb el seu hort contigu. El temps que hi visqué Marc Falgueras motivà que la meitat oriental de la casa actual de Cal Feliu es conegués com a Cal Marc Peret (Notari de Moià Josep Ribot de Morató, 25 de setembre del 1853, i Notari de Moià Joaquim Otzet i Corominas, del 16 de desembre del 1888; ACBG, Notarials de Manresa, AHPM F-49, núm. 96)

1904: Tomàs Comellas i Serra, pagès, Antònia Catot (i Puigmartí), Joan Comellas i Catot, pagès, Valentina Catot i Arnaus, i Antoni, Joan, Isabel, Nativitat i Rosa Comellas i Catot (Padró, AMC)

1911: Antònia Catot i Puigmartí, vídua, Joan Comellas i Catot, pagès, Valentina Catot i Arnaus, Nativitat i Rosa Comellas i Catot (Padró, AMC)

1920 a 1924: Antònia Catot i Puigmartí, vídua, Joan Comellas i Catot, pagès, Valentina Catot i Arnaus, Nativitat i Rosa Comellas i Catot (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Antònia Catot i Puigmartí, vídua, Valentina Catot i Arnaus, vídua, Lluís Monrós i Plans, pagès, Nativitat Comellas i Catot i Ro-salina Monrós i Comellas (Padrons, AMC i AMMdC)

1940 i 1945: Valentina Catot i Arnaus, vídua, Lluís Monrós i Plans, pagès, Nativitat Comellas i Catot i Rosalia i Arcadi Monrós i Comellas (Padrons, AMMdC)

1950: Lluís Monrós i Plans, pagès, Nativitat Comellas i Catot, teixidora, Rosalia, invàlida, i Arcadi, pagès, Monrós i Comellas (Padró, AMMdC)

1953: Arcadi Monrós i Comellas, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Lluís Monrós i Plans, pagès, Nativitat Comellas i Catot, teixidora, i Arcadi Monrós i Comellas, jornaler (Padró, AMMdC)

1960: Lluís Monrós i Plans, pagès, Nativitat Comellas i Catot, teixidora, Arcadi Monrós i Comellas, jornaler, i Antònia Sallas i Puigmartí, tei-xidora (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu molt possiblement a Marc Falgueras i Montblanch, Feliu, ja que és el més antic documentat (1850). Tomàs Comellas i Serra és anomenat Tomàs Feliu, però és en una data posterior, en el moment en què aquest darrer vivia a Cal Feliu. El fet que se l'anomenés Feliu pot ser pel fet que el seu cognom, Falgueres, era del tot desconegut a Monistrol de Calders, i se l'anomenà així a partir de la primera síl·laba del seu cognom: Fal

Segimon Gamissans > Salvador Tubau > Llogari i Manuel Clusella > Josep Puig (compra) > Marc Falgueras i Muntblanch (compra) > Joan Comellas i Catot (herència) > Nativitat Comellas i Catot (filla, herència) > Lluís Monrós i Plans (marit, capítols) > Arcadi Monrós i Comellas (fill, herència)

1882: Casa de tres plantes, de 646 m2. 1953: Casa de tres plantes i un cobert, destinada a habitatge i a magatzem, respectivament; fa 14 x 8 m2 pel que fa a la construcció, i 34 x 10 de solar. Orient, o dreta: soler de Feliu Ponsa i Jo; davant, o migdia: Carrer de la Mallola; ponent, o esquerra: Cal Sastre Peteret (l'Estanc), i darrere (nord): Cal Joan (ara, Carrer del Pare Mundet)

Casa de vers el 1700 refeta de manera important el 1890, amb algunes reformes posteriors. Dins d'aquestes reformes s'uniren les cases de Cal Feliu i de Cal Marc Peret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)