Cal Coma

 

(abans, Cal Manel i Cal Peret)

 

 

 
 

['kal'komə]

 

(['kalmə'nɛl] / ['kalpə'ɾɛt])

 

Cal Coma

Carrer de la Mallola, 36 (abans, 10, 14, 24, 32...)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1? de Monistrol de Calders, foli 2

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238117 (8238117DG1283N0001LZ)

418131,2 E – 4623688,1 N

453,7 m alt

 

 

Casa esmentada el 1888 en el testament de Marc Falgueras i Muntblanch, fill de Marc i d’Antònia, natural i veí de Monistrol de Calders, bracer, vidu, de 78 anys. Nomena marmessors seus el prevere Pere Pla i Comasòlivas, i Narcís de Planell i Comalrrena (sic). Llega a Tomàs Comellas i Serra i Joan Comellas i Catot, pare i fill, veïns del mateix lloc, al primer l’usdefruit i al segon la propietat, quan el pare mori, de la casa assenyalada amb el número 17 (Cal Feliu) del carrer de la Mallola, amb el seu hort contigu, però la resta de propietats, com aquesta casa, aleshores número 10 del mateix carrer, a Narcís de Planell i Comalrena, pagès hereu de la Coma. Prèviament, en una llibreta de contribucions del 1830 apareix la inscripció de Casa Manel (ACalLluís)

Propietaris i estadants:

1828: Feliu Pla i Padró, Maria Argelaguer, Maria Pla i Argelaguer, Pere i Francesca Pla i Padró, i Francesca Pla i Colillas, tia (Padró, AMC)

1816: Josep Aymerich (Contribucions, ACalLluís)

1830: Casa Manel (Contribucions, ACalLluís)

1840: Pere, jornaler, i Margarida Pla (i Padró), vídua de Josep Urpina, també bracer, germans i veïns de Monistrol de Calders, per no tenir descendència i ser solter un i vídua l’altra, cedeixen a perpetuïtat tots els seus béns a Marc Falgueras i Montblanch (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 13 d’octubre del 1840; ACA, Notarials de Manresa, 243, f. 10 v., i Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 2 d'octu-bre del 1889, ACBG, Protocols Notarials, AHPM F-50, núm. 69)

1846: Josep Saladich, Manel (

1851: Casa Manel (Contribucions, ACalLluís)

1855: Raimon Roix (Roig), traginer, Rosa Sors (i Soler), Josep, Pau i Teresa Roix (Roig) i Sors, a més de Teresa Saladich i Casamitjana (Tere-sa Casamitjana i Elies, de fet) (Padró, AMC)

1866: Josep Sala i Trullàs, jornaler, Caterina Vilà i Matamala, i Rosa Sala i Vilà (Padró, AMC)

1868: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1880: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1882: Marc Falgueras, Peret, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1889: Narcís de Planell i Comalrena, per herència de Marc Falgueras i Muntblanch (Notari de Moià Josep Ribot de Morató, 25 de setem-bre del 1853, i Notari de Moià Joaquim Otzet i Corominas, del 16 de desembre del 1888; ACBG, Notarials de Manresa, AHPM F-49, núm. 69)

1904: Narcís de Planell i Comalrena, pagès propietari, Maria Brossa i Busquets, i Jordi, Lluís, Dolors, Joan, Encarnació, Martí, Carme i Rosari de Planell i Brossa, a més de Carme de Planell i Comalrena (Padró, AMC)

1911: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1921: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1924: Enric Oriol i Marés, metge, i la seva mare, Carme Marés i Candevall (Padró, AMC)

1930 a 1935: Lluís Mallol i de Pascual, metge, i la seva mare, Adela de Pascual i Pont, vídua (Padrons, AMMdC)

1940 i 1945: Joan Catot i Coma, pagès, Dolors Solà i Estrada i Josep Maria i Miquel Catot i Solà, escolars (Padrons, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1953: Maria Brossa i Busquets, propietària (Cadastre, AMMdC)

1955: Carme Ramon i Solé, vídua, Josep Aiguadé i Ramon, metge, i Isidre Aiguadé i Aiguadé, escolar (Padró, AMMdC)

1960: Tomàs Roman i Martín, pagès, Magdalena Fargues i Rubinat i Jesús Roman i Fargues, paleta; Lluís López i Alfós, metge, Maria del Carme Crespí i Salvans i Santiago, Dolors, Lluís i Carme López i Crespí, escolars (Padró, AMMdC)

El 1846 està registrat un Josep Saladich, àlies Manel, tot i que, prèviament, en una llista de contribucions del 1830 ja consta com a Casa Manel. D'aquest fet prové el nom antic de la casa. Al darrer terç del segle XIX en fou amo Marc Falgueras, conegut amb els sobrenoms de Peret i, més endavant, Marc Peret. El nom més modern de la casa correspon a Joan Catot i Coma, pagès entrat per núpcies en el mas de la Coma, que visqué en aquesta casa cap a mitjan segle XX

Feliu i Margarida Pla i Padró > Ramon Roig (lloguer) > Josep Sala i Trullàs (lloguer) > Marc Falgueras i Muntblanch (compra) > Narcís de Planell i Comalrena (herència) > Lluís Mallol i de Pascual (llogater) > Joan Catot i Coma (lloguer) > Maria Brossa i Busquets (herència, ma-rit) > Josep Aiguadé i Ramon (llogater) > Tomàs Roman i Martín i Lluís López i Alfós (llogaters) > Jordi de Planell i Brossa (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 484 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 13,6 i 15 x 11,70 m2 de construcció, i en-tre 11,5 i 15 x 44,7 de solar. Dreta (ponent): Cal Catot; davant (nord): Carrer de la Mallola; esquerra (llevant): Cal Jaima, i darrere (migdia): Ca l'Andreu. 1888: limita a orient o esquerra amb Anastàsia Aymerich de Jo, a migdia o esquena, amb l’hort de secà de Josep Argelagués; a ponent o dreta, amb la casa i hort de Francesc Saladich, i al nord o davant, amb el carrer de la Mallola. Les afrontacions laterals estan invertides, en el document notarial

Casa refeta de manera important el 1890, amb reformes posteriors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)