Cal Blancu

 

 

 
 

 

['kal'bblaŋku]

 

 

Cal Blancu, des de ponent

 

Carrer de Sant Llogari, 15

 

(abans, 13)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 34

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 13 de Calders, tom 356, foli 2, finca 557, inscripció 4a o

Llibre 227 de Monistrol de Calders, tom 8, foli 2, finca 477, inscripc. 2a a 4a

Cadastre:

Finca urbana 8238607 (8238607DG1283N0001XZ)

418175,7 E – 4623582,7 N

449,5 m alt

 

 

Casa esmentada com a dues cases en vendes del 1822 i 1825, que s'ajunten amb la venda de totes dues el 1852 a Valentí Batlles i Puig-oriol, que ja posseïa la de més al nord, pel que s'entreveu dels documents conservats. Una finca sembla que s'obria al Carrer de Sant Llo-gari, i l'altra a un camí, l'actual Carrer Xic

Propietaris i estadants:

1783: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: Valentí Balles (Contribucions, ACalLluís)

1822: Francesc Lluch i Dòria, cirurgià de Monistrol de Calders, ven a Valentí Argelaguer, bracer del mateix lloc, una casa amb hort davant seu que té al carrer de Sant Llogari. Afronta a sol ixent amb Joan Pla, a migdia amb la Riera de Sant Joan, a ponent amb hort i pati dels hereus de Joan Reig, i a tramuntana amb un camí o carrer sense sortida. Alou del senyor rector, li pertanyia com a hereu de confiança dels béns que foren de Jaume Reig, treballador del mateix lloc (testament davant del Rector del lloc, Josep Puigjaner, el 4 de maig del 1810) (Notari Francesc Vilarrúbia, de Moià, 28 d'agost; ACA, Notarials de Manresa, 228, f. 54 r.). Pel que sembla, es tracta de la casa cons-truïda a l'espai de l'hort de Cal Reig, que és la meitat nord de Cal Blancu, amb la porta que s'obre al Carrer Xic

1825: Josep Reig, procurador d'Esteve Reig, ven un altre cos de casa a Valentí Batlles i Puigoriol (Notari Francesc Vilarrúbia, de Moià, 10 de febrer; Comptadoria d'Hipoteques de Manresa, foli 34, llibre primer)

1828: Valentí Batlles (i Puigoriol), jornaler, Lucília (Riera), la mare del cap de casa, Maria Puigoriol, els seus germans Joan, Lluc, Maria, Ig-nàsia i Jaume (Batlles i Puigoriol), i la minyona, Maria Puigmartí (Padró, AMC)

1830: Valentí Batlles (Contribucions, ACalLluís)

1851: Valentí Batlles (i Puixoriol), jornaler, Sisília (Riera), Maria, Maria Dolors, Sisília i Rosa Balles (i Riera) (Padró, AMC)

1852: Venda de la casa número 13 del carrer de Sant Llogari, feta per Josep Puig, bracer, i Valentina Argelaguer, cònjuges, a favor de Va-lentí Batlles, corder (Notari Josep Ribot i de Morató, de Moià, 26 d'agost; ACalEstanquer)

1853: Josep Puig, bracer, i Valentina Argelagué, cònjuges, el primer d’Esparreguera i la segona de Monistrol de Calders, on tots dos resi-deixen, per complir la voluntat del seu sogre i pare, ja difunt, Valentí Argelaguer, venen a Valentí Batlles, corder de Monistrol de Calders, tota aquella casa de un tras ab son hort al devant de ella, entre la qual y lo mateix hort media un cami, (...) en lo referit lloch de Monistrol y carrer anomenat de Sant Llogari. A sol ixent, Josep Pla; a migdia, la Riera de Sant Joan, a ponent, l’hort i pati del comprador que fou de Joan Reig; a tramuntana, un camí o carrer que no té sortida (Notari Josep Ribot i de Morató, de Moià, 27 d'agost; ACA, Notarials de Man-resa, 253, f. 238). Aquesta acta deu ser una repetició de l'anterior, per algun error en la primera

1855: Valentí Balles i Puixoriol, jornaler, Sisília Riera, Maria i Dolors Balles i Riera, a més de la germana del cap de casa, Ignàsia Balles i Puixoriol (Padró, AMC)

1857: Valentí Vatlles i Puixoriol, jornaler, Sisília Riera, Maria i Dolors Vatlles i Riera, a més de les germanes del cap de casa, Maria i Ignàsia Vatlles i Puixoriol (Padró, AMC)

1860: Valentí Batlles i Puigoriol, jornaler, Cecília Riera, Maria i Dolors Batlles i Riera, el martir de la darrera, Joan Torras i Vilajoana, Dolors Torras i Batlles, a més de la germana invàlida del cap de casa, Ignàsia Batlles i Puigoriol (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Valentí Batlles i Puigoriol, jornaler, Cecília Riera, Maria, Rosa i Dolors Batlles i Riera, Joan Torras i Vilajoana i la germana del cap de casa, Cecília (deu ser Ignàsia) Batlles i Puigoriol (Padró, AMC)

1874:  Capítols matrimonials entre Feliu Soler i Ciuró, solter, de 34 anys, bracer, fill de Valentí i de Maria, difunta, amb Cecília Batlles i Rie-ra, soltera, de 30 anys, filla de Valentí Batlles i Puiguriol, espardenyer, casat, de 78 anys, i de Cecília Riera i Santamaria, de 70 anys. Hi hi-potequen, com a garantia per a la núvia, la casa número 13, amb hort de mig quartà contigu al davant, al carrer de Sant Llogari, que afronta a orient o esquerra amb Josep Pla, a migdia o esquena, amb la riera de Sant Joan, a ponent o dreta, amb el mateix Valentí Batlles, i a cerç o davant, amb el carrer (Notari Joaquim Otzet i Coromines, de Moià, 9 d'octubre; ACBG, AHPM F – 35, núm. 95)

1879: Cecília Batlles i Riera, muller de Feliu Soler i Jo, pagès, veïns de Monistrol de Calders, com a hereva de Valentí Batlles i Puiguriol, di-funt pare seu, segons els capítols matrimonials signats davant del mateix notari el 9 d’octubre del 1874 fa inventari dels béns del seu difunt pare: casa de dos cossos amb el número 13, amb hort d’un quartà, unit a la casa mitjançant un camí. Limita a orient o esquerra amb Josep Pla, a migdia o davant amb la Riera de Sant Joan, mitjançant el carrer de Sant Llogari, a ponent o dreta amb Valentí Soler, i a nord o esquena, amb el camí públic. Pertanyia al difunt pare seu un cos de casa amb un tros d’hort per venda feta per Josep Reig, com a procurador d’Esteve Reig; l’altre cos, amb un tros d’hort, per venda feta per Josep Puig i Valentina Argelaguer (Notari Josep Ribot de Morató, 21.8.1852; RHM, foli 4, llibre 2n de finques urbanes de Monistrol de Calders) (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 19 d'abril; ACBG, AHPM F – 40, núm. 35)

1880: Feliu Soler i Ciuró (o Jo), jornaler i Cecília Batlles i Riera (Padró, AMC)

1882: Feliu Solé, Corder de Castellar (Fulls de contribució urbana, AMC)

1885: Cecília Batlles i Riera, vídua de Josep Soler i Ciuró, de 36 anys, ven perpètuament, per poder satisfer tot de deutes, a Josep Ponsa i Pla, bracer casat de 33 anys, tots dos veïns de Monistrol de Calders, la casa de dos cossos assenyalada amb el número 13, amb hort d’un quartà contigu, mitjançant un camí, que limita a orient o esquerra amb Josep Pla, a migdia o davant amb la riera de Sant Joan, mitjan-çant el carrer de Sant Llogari; a ponent o dreta amb Valentí Soler, i a cerç amb un camí públic del poble que és on es troba aquesta finca. Li pertany com a hereva del seu pare, Valentí Batlles, en virtut del que es contempla en el primer apartat dels capítols matrimonials este-sos el 9 d’octubre del 1874 en el mateix notari (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 25 de juliol; ACBG, AHPM F – 46, núm. 74)

1899: Venda perpètua de la casa del número 13 del carrer de Sant Llogari, feta per Josep Ponsa i Pla, teixidor, casat i veí de Sant Llorenç Savall, a Agustí Vilatarsana i Puigmartí, pagès, solter, veí de Monistrol de Calders. La casa limita a orient amb Josep Pla, a migdia amb la riera de Sant Joan, mitjançant el carrer de Sant Llogari, a ponent amb Valentí Soler, i al nord amb un camí públic (Notari Mariano Redon-do y Martín, de Manresa, 24 de desembre; ACalEstanquer)

1904: Acta notarial (inventari) del 2 de març del 1904 per haver mort intestat Agustí Vilatersana i Puigmartí, promoguda pel seu germà Andreu, amb el consentiment dels altres germans Lluís, Maria i Rosa, muller de Cristòfol Cosp, pagès de Castellterçol, i sense la comparei-xença d’un altre germà, Joan, que no ha respost a l’avís. Fa inventari del que tenia el difunt: la cinquena part indivisa de la casa número 13 del carrer de Sant Llogari, amb hort contigu d’un quartà antic, o sigui 2 àrees i 57 centiàrees (orient, Josep Pla; migdia, Riera de Sant Joan mitjançant el Carrer de Sant Llogari; ponent, Valentí Soler; nord, camí). La hi havia venuda Josep Ponsa i Pla (Notari Marià Redondo, de Manresa, 24 de desembre del 1899; ACalEstanquer)

1904: Sebastià Puigmartí i Picañol, jornaler, Francesca Trullàs i Jo i Joan i Jacint Puigmartí i Trullàs (Padró, AMC) (llogaters)

1911: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1920 i 1921: Rafael Vilatersana i Puigmartí, jornaler, Càndida Vilatersana i Relat, i Andreu, Josep i Maria Anna Vilatersana i Vilatersana (Padrons, AMC)

1924 a 1935: Rafael Vilatersana i Puigmartí, jornaler, Càndida Vilatersana i Relat, i Andreu i Josep, jornalers, Maria Anna i Dolors Vilatersa-na i Vilatersana (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Rafael Vilatarsana i Puigmartí, jornaler, vidu, Andreu i Josep, picapedrers, Maria i Dolors Vilatarsana i Vilatarsana (Padró, AMMdC)

1945 i 1950: Rafael Vilatarsana i Puigmartí, jornaler, vidu, Andreu i Josep Vilatarsana i Vilatarsana, picapedrers (Padrons, AMMdC)

1953: Rafael Vilatarsana i Puigmartí, propietari (Contribució territorial urbana, AMC)

1955: Rafael Vilatarsana i Puigmartí, jubilat, vidu, Andreu i Josep Vilatarsana i Vilatarsana, picapedrers, Felipa Saladich i Puig, muller de Josep, teixidora (Padró, AMMdC)

1960: Rafael Vilatarsana i Puigmartí, jubilat, vidu, Andreu i Josep Vilatarsana i Vilatarsana, picapedrers, Felipa Saladich i Puig, repassado-ra, i Rafael Vilatarsana i Saladich (Padró, AMMdC)

La casa ja apareix com a Cal Blanco en el padró del 1880, quan el cap de casa era Feliu Soler i Ciuró

Francesc Lluch i Dòria > Valentí Argelaguer i Padró (compra) > Valentina Argelaguer i Tubau (herència) > Valentí Batlles i Puigoriol (com-pra) > Cecília Batlles i Riera (herència) > Josep Ponsa i Pla (compra) > Agustí Vilatersana i Puigmartí (compra) > Rafael Vilatersana i Puig-martí (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 77 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5,4 x 10,8 m2, de construcció per 9 x 10,8 de so-lar. Dreta (llevant): Carreró i Cal Reig; esquerra (ponent): Cal Xei; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Casa de vers el 1800, refeta de manera important el 1900, amb modernitzacions posteriors

 
 

 

 

Porta de darrere de la casa, al Carrer Xic

Cal Coix, Cal Xei i Cal Blancu (la més alta)

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)