Ca la Mundeta

 

(abans, Cal Copa)

 

 

 
 

['kaləmun'δɛte]

 

(['kal'kopə])

 

Ca la Mundeta,

meitat occidental

 

Carrer de Sant Llogari, 39

 

(abans, 31 i 37)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 12 de Monistrol de Calders, tom 1, foli 140, finca 39, inscripció 4a

Cadastre:

Finca urbana 8437026 (8437026DG1283N0001WZ),

                                     (8437026DG1283N0002EX) i

                                     (8437026DG1283N0003RM)

418278,9 E – 4623533,0 N

454,1 m alt

Ca la Mundeta,

meitat oriental

 

Casa esmentada el 1883: Jaume Tañà i Sibina, paleta, casat, de 38 anys, veí de Breda, ven perpètuament a Pius Estrada i Pineda, pagès vi-du, de 53 anys, veí de Monistrol de Calders, una casa de dues naus del carrer de Sant Llogari, assenyalada amb el número 31, que limita a orient o dreta amb la casa de Valentí Casarramona, a migdia o davant amb el carrer, a ponent o esquerra amb la casa de Pau Bosch, i a cerç o esquena amb terres de Saladic (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 3 de febrer; ACBG, AHPM F – 44, núm. 15)

Propietaris i estadants:

1783: No hi apareix (Cadastre, AMC)

1816: Felip Tanyà (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Casa Copa (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1857: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1860:  (Padró, ACalLluís)

1866: Josep Jo i Catot, jornaler, Anna Pineda i Siuró i Rosa Jo i Pineda (Padró, AMC)

1868: Rafael Rusiñol (i Pla), Antònia Siuró (i Pla) i Maria, Agnès Rusiñol i Siuró (Padró, AMC)

1880 (Cal Copa): Rafael Rusiñol i Pla, Antònia Ciuró i Pla i Maria, Anna, Àngela, Leandre i Benet Rusiñol i Ciuró (Padró, AMC)

1882: Pius Estrada, Baiseta (Fulls de contribució urbana, AMC)

1883: Venda de la casa a Pius Estrada i Pineda per part de Jaume Tañà i Sibina (doc. supra citat)

1904: Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella i Valentí, Feliu i Rafael Estrada i Prat (Padró, AMC)

1911: Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella i Valentí, Feliu, Rafael i Jaume Estrada i Prat (Padró, AMC)

1920 i 1921: Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella i Feliu, Rafael i Jaume Estrada i Prat; Valentí Estrada i Prat, jornaler, Neus Canadell i Rusiñol i Maria Estrada i Canadell (Padrons, AMC)

1924 i 1925: Valentí Estrada i Coma, jornaler, Lluïsa Estrada i Canadell i Joan, Maria, Feliu, Sofia i Jaume Estrada i Estrada; Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella i Feliu i Rafael, obrers, Jaume, forner, i Valentí, jornaler, Estrada i Prat, Neus Canadell i Rusiñol, obrera, i Maria, Josepa i Lluís Estrada i Canadell (Padrons, AMC)

1926: Valentí Estrada i Coma, jornaler, Lluïsa Estrada i Canadell i Maria, Feliu, Sofia, Jaume i Josep Estrada i Estrada; Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella i Rafael, obrer, Jaume, forner, i Valentí, jornaler, Estrada i Prat, Neus Canadell i Rusiñol, obrera, i Maria i Josepa Estrada i Canadell (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella, Valentí, Rafael, jornalers, i Jaume, obrer, Estrada i Prat, la muller de Valentí, Neus Canadell i Rosiñol, i Maria i Josepa Estrada i Canadell (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Ramon Estrada i Coma, jornaler i Ramona Prat i Clusella; Valentí Estrada i Prat, jornaler, Neus Canadell i Rusiñol i Maria, Josepa i Candelària Estrada i Canadell, obreres tèxtils (Padró, AMMdC)

1945: Ramon Estrada i Coma, jornaler, Ramona Prat i Clusella, Neus Canadell i Rusiñol, vídua, teixidora, Candelària Estrada i Canadell, minyona, Josep Jo i Jo, jornaler, Maria Estrada i Canadell i Maria Neus Jo i Estrada (Padró, AMMdC)

1950: Neus Canadell i Rusiñol, vídua, Candelària Estrada i Canadell, Josep Jo i Jo, Maria Estrada i Canadell, tots teixidors, i Maria Neus i Jordi Jo i Estrada (Padró, AMMdC)

1953: Neus Canadell i Rusiñol (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: Neus Canadell i Rusiñol, vídua, Josep Jo i Jo, Maria Estrada i Canadell, tots teixidors, i Maria Neus, Jordi i Josefina Jo i Estrada (Padrons, AMMdC)

El nom de la casa prové de l'hipocorístic per afèresi del diminutiu del nom de la mestressa de la casa a principis del segle XX: Ramona, o Raimunda (Mundeta), Prat i Clusella. Aquest apel·latiu de la casa substituí l'anterior, documentat al llarg del segle XIX, de Cal Copa, l'ori-gen del qual deu procedir del malnom amb què es coneixia el seu amo o estadant.

1882: Casa de dues plantes, fa 286 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 5 m2 de construcció per 9 x 10 de solar. Dreta (llevant): Cal Reus; esquerra (ponent): Cal Dretxu; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): terres que foren de Saladic

Jaume Tañà i Sibina > Pius Estrada i Pineda (compra) > Ramon Estrada i Coma (herència) > Valentí Estrada i Prat (herència) > Neus Cana-dell i Rusiñol (herència, marit)

Casa de vers el 1700 remodelada i modernitzada sobretot al llarg del segle XX, quan s'hi afegí una planta més.

 

 

 

 

 

Llinda del balcó del primer pis: 1754

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)