Ca l'Onclet

 

 

 
 

['kaluŋ'kklɛt]

 

Ca l'Onclet

Carrer de la Mallola, 35

(abans, 27 i 33)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139415 (8139415DG1283N0001EZ)

418140,3 E – 4623693,0 N

454,0 m alt

 

 

Casa del Carrer de la Mallola esmentada el 1783 (Cadastre del 1783, AMC), ja en aquest carrer, com a pròpia de Jaume Puigmartí, dit On-cle, jornaler. Més tard, el 1819, és Jaume Puigmartí, jornaler, fill i hereu universal de Joan Puigmartí, sastre, l'anomenat Onclet. El 1840 hi apareix esmentat d'aquesta manera Francesc Puigmartí i Viladesau, descendent dels anteriors. A partir del moment que a principis del segle XX s'estableixen en aquesta casa els Ponça, el sobrenom Onclet passa a aquesta família

Propietaris i estadants:

1783. Jaume Puigmartí hi és citat (Cadastre del 1783, AMC)

1819: Jaume Puigmartí (i Valls), fill de Joan Puigmartí (i Roqueta), sastre

1851 a 1861: Ramon Puigmartí i Güell, vidu (el 1851 encara hi ha la seva muller, Maria Viladesau, en alguns documents, Margarida), i Francesc Puigmartí i Viladesau, tots dos jornalers (Padrons, AMC)

1866 i 1868: Francesc Puigmartí i Viladesau, jornaler, Paula Bonet (i Güell), i Josepa Puigmartí i Bonet, el 1868 s'hi afegeix la filla Maria (Padrons, AMC)

1880: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1882: Francesc Puigmartí, Onclet, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911 a 1935: Josep Ponsa i Ponsa, pagès, i Josepa Ponsa i Bigas (Padrons, AMC). Sense fills

1940: Josep Ponsa i Ponsa, pagès, Josep Ponsa i Estrada, nebot, pagès, Ramona Puig i Casarramona i Josep Ponsa i Puig (Padró, AMMdC)

1945, 1950, 1955 i 1960: Josep Ponsa i Estrada, pagès, Ramona Puig i Casarramona (procedia de Cal Cuell) i Josep Ponsa i Puig (Padrons, AMMdC)

1953: Josep Ponsa i Estrada, propietari (Cadastre, AMMdC)

El sobrenom Onclet té com a origen el mot comú oncle. Es podria haver aplicat a un oncle jove, o a un de menut

Jaume Puigmartí i Valls > Ramon Puigmartí i Güell (herència) > Francesc Puigmartí i Viladesau (herència) > Josepa Puigmartí i Bonet (he-rència) > Josep Ponsa i Ponsa (compra) > Josep Ponsa i Estrada (nebot, herència) > Josep Ponsa i Puig (fill, herència)

1882: Casa de tres plantes, de 298 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge, amb hort; la construcció fa 6,30 x 9,70 m2, per 6,30 x 31,30 del solar. A la dreta, llevant, Cal Sopes; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Cal Xafa; darrere, nord, antiga vinya de Cal Joan, ara cases del Carrer del Pare Mundet

Casa de vers el 1700 refeta el 1900, amb diferents petites reformes posteriors, tot i que l'estructura general és del 1700

 

 

 

 

 

Llinda de Ca l'Onclet: 1768

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)