Cal Xafa

 

 

 
 

['kaʎ'ʃafə]

 

Cal Xafa; al fons,

Ca l'Onclet i Cal Sopes

Carrer de la Mallola, 33

 

(abans, 25 i 31)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 17 de Calders, tom 515, foli 50, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139414 (8139414DG1283N0001JZ)

418130,3 E – 4623698,6 N

454,1 m alt

Porta de Cal Xafa

 

Casa esmentada el 1860 en la presa de possessió esmentada més endavant

Propietaris i estadants:

1828: No s'ha pogut determinar amb precisió (Padró, AMC)

1851: Francesc Casarramona i Carbonell, jornaler, Valentina Estiragués, Francesc Casarramona i Estiragués, jornaler, Teresa Ponsa i Mata-mala i Maria Casarramona i Ponsa (Padró, AMC)

1855 i 1859: Francesc Casarramona i Carbonell, jornaler vidu, Francesc Casarramona i Estiragués, jornaler, Teresa Ponsa i Matamala i Maria Casarramona i Ponsa (Padró, AMC)

1860: Presa de possessió de Francesc i Llogari Casarramona i Estiragués en morir intestat son pare, Francesc Casarramona (i Carbonell), el 30 d'agost del 1859, deixant aquesta casa i un hort als Horts de la Rectoria. Llogari la deixa al seu germà Francesc per la meitat del seu valor, que era de 2.000 lliures (Notari Francesc d'Assís Mas, de Manresa, 5 de juliol; Comptadoria d'hipoteques de Monistrol de Calders, llibre 2, f. 273)

1866: Francesc Casarramona i Estiragués, jornaler, Teresa Ponsa i Matamala, Maria Casarramona i Ponsa, el seu marit Pere Picañol i Pineda, jornaler, i Francesc Picañol i Casarramona (Padró, AMC)

1868: Francesc Casarramona i Estiragués, jornaler, Teresa Ponsa i Matamala, Maria Casarramona i Ponsa, Pere Picañol i Pineda, jornaler, i Llogari Picañol i Casarramona (Padró, AMC)

1880: 1866: Francesc Casarramona i Estiragués, jornaler, Teresa Ponsa i Matamala, Maria Casarramona i Ponsa, Pere Picañol i Pineda, jor-naler, i Llogari, Jacint i Josep Picañol i Casarramona (Padró, AMC)

1904 a 1921: Pere Picañol i Pineda, jornaler, Maria Casarramona i Ponsa, Llogari Picañol i Casarramona, la seva muller, Josepa Prat i Jamilà, i Consol, Jaume, Mercè i Josep Picañol i Prat (Padró, AMC)

1935: Llogari Picañol i Casarramona, jornaler vidu, Jaume Picañol i Prat, Margarida Pineda i Bosch i Josepa i Mercè Picañol i Pineda (Pa-dró, AMMdC)

1940: Llogari Picañol i Casarramona, jornaler vidu, Jaume Picañol i Prat, Margarida Pineda i Bosch, i Josepa, Mercè i Maria Picañol i Pine-da (Padró, AMMdC)

1950 i 1955: Jaume Picañol i Prat, Margarida Pineda i Bosch, i Maria Immaculada Picañol i Pineda (Padró, AMMdC)

1953: Jaume Picañol i Prat, propietari (Cadastre, AMMdC)

1960:  Jaume Picañol i Prat i Margarida Pineda i Bosch (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové sens dubte del malnom o motiu posat a algun propietari o estadant de la casa, possiblement en al·lusió irònica, o satírica, a la seva manera de caminar; o bé perquè era un expert xafador de raïm

Francesc Casarramona i Carbonell > Llogari i Francesc Casarramona i Estiragués (fills: herència) > Francesc Casarramona i Estiragués (compra de la meitat al seu germà) > Maria Casarramona i Ponsa (herència) > Pere Picañol i Pineda (herència de la muller) > Llogari Pica-ñol i Casarramona (herència) > Jaume Picañol i Prat (herència)

Casa de tres plantes destinada a habitatge; la construcció fa 6 x 10 m2, per 6 x 34 del solar. A la dreta, llevant, Ca l'Onclet; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Cal Rectoret; darrere, nord, antiga vinya de Cal Joan, ara cases del Carrer del Pare Mundet

Casa de vers el 1700 remodelada el 1900 i posteriorment millorada en modernitzacions i adaptacions posteriors