Cal Modest

 

(abans, Cal Ferrer Benet)

 

 
 

['kalmuest]

 

(['kalfə'reβənɛt])

 

Cal Modest, la casa de la dreta

(la del centre és més moderna)

Carrer del Call, 5

 

(abans del 1950,

Carrer de la Vinya, 1 o 3)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 91

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7937017 (7937017DG1273N0001PJ)

417975,7 E – 4623664,3 N

 

447,7 m alt

Cal Modest, des de migdia

 

Casa esmentada l'any 1562: Salvadora Saladich, vídua de Valentí, pagès hereu, mentre visqué, dels masos Saladic i Moragues, de Monis-trol de Calders, com a usufructuària dels béns del seu difunt marit i tutora i curadora dels dels seus fills, juntament amb Bernat Frexa, pa-gès d’Horta d’Avinyó, i llur fill Valentí Saladich, seguint el testament del pare, dipositat a la rectoria de Monistrol de Calders (rector Ferre-res; testament desaparegut), concedeixen en emfiteusi a Bernat Riera, pagès de Castellterçol resident a Monistrol de Calders, un pati de terra per a edificar-hi casa, amb hort annex, que és en pertinença del mas Saladic, i que limita a orient amb la casa i l’hort de Pasqual Puigaria (?), paraire, a migdia amb la riera d’Aigües Calents, a occident amb honors del mas Llandriga, on hi ha unes termes, i a cerç amb terres del mas Saladic, mitjançant un cingle de roca que allí hi ha (Notari Francesc Torra, de Calders, 7 de setembre; APStVdC, 1.6. Manu-als 1561-1581, 4/12, f. 69)

Propietaris i estadants:

1602: Joan Riera, paraire de Monistrol de Calders, estableix en emfiteusi Joan Homs, pagès i sastre, un hort en aquell lloc, de pertinença del Mas Saladic, que presta tributs als hereus del Mas Saladic, i que limita a orient amb la resta de l’hort que roman del venedor, a migdia amb el vico que va del Mas Llandriga i d’altres masos a l’església parroquial del lloc, a occident amb l’hort d’Antoni Vall, fuster, mitjançant un cingle de roca, i a cerç amb terres de Joan Vall, pagès del mateix lloc, mitjançant un altre cingle de roca. Li pertany com a hereu del seu pare Bernat Riera, pagès difunt del mateix lloc (testament a la rectoria de Monistrol de Calders, del 29.11.1586; desaparegut). Hi afe-geix: Jo dit Joan Riera me retinc y reservo per a mi y mon servici totes les pedres mogudes q son en la paret del cami y desota la roca q son los buchs del dit hort. Item ab altre pacte que encars q dit Homs fehis casa en dit hort que li establesch no puga ell dit Homs ni los seus fer finestra lluherna ni ayguera en dit hort de la part de llevant vers la casa de dit Riera. Item ab pacte que dit Homs hage de donar lo cami conforme a vuy esta. Item acas q dit Homs fes casa en dit hort age de fer lo vassant de la casa que alli edificara conforme lo ves-sant de la casa de dit Riera y no altrament. Item ab pacte q si laltra de dits parts faran paret mijera entre ells agen de posar quiscu de les dites parts un mestre de cases y aquell age de studiar q sera de reho que hage de pagar la un al altre per los gastos fets (Notari Montser-rat Riera, de Castellterçol, 29 d'agost; AHPB, Castellterçol, Montserrat Riera, Secundum prothocollum instrumentorum)

1828: Antoni Riera, jornaler vidu, els seus germans Llogari, Maria i Josep Riera, els seus fills Tecla, Maria i Valentí Riera i Argelaguer, i el marit de Maria, Jaume Hom (Padró, AMC)

1851: No s'ha pogut identificar qui hi vivia (Padró, AMC)

1855: Isidre Prat i Golobart, jornaler, i Tecla Riera i Argelaguer (Padró, AMC)

1860: Isidre Prat i Golobart, jornaler, Tecla Riera i Argelaguer, Antoni Comas i Puigmartí, jornaler, i Maria Anna Prat i Riera (Padró, AMC)

1863:  Maria Hom i Riera, veïna de Monistrol de Calders, casada, de 36 anys, amb consentiment del seu marit, Jaume Prat i Pla, bracer, de 41 anys, fa inventari dels béns heredats del seu avi matern, Antoni Riera, segons escriptura signada juntament amb el seu pare, Jaume Hom, difunt, davant del Notari de Castellterçol Ramon Pujadas, el 6 d’octubre del 1830 (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 2 de juliol; ACGG, AHPM F – 24, núm. 18). Maria Hom i Riera vivia a la masia de l'Om i era neboda de Tecla Riera i Argelaguer

1863: La casa consta com a heretada per Maria (H)Om i Riera del seu avi, Antoni Riera, fill del Jaume Riera suara esmentat; l'1 de desem-bre del 1867 la lloga a Benet Codina, ferrer de tall. En aquell moment la casa tenia un hort de 62 centiàrees contigu (o 1 picotí). Benet Co-dina havia viscut abans al Carrer de la Mallola (Padró, AMC)

1866 i 1868: Antoni Comas (i Puigmartí), jornaler, Antònia Prat (i Riera) i Antònia Comas i Prat (Padró, AMC)

1880: Benet Codina i Coll, ferrer, i Francesca Gintó i Rius (Cal Ferrer Benet) (Padró, AMC). Possiblement hi eren de lloguer, atès que la propietat continuava essent dels Prat que vivien a l'Om

1882: Jaume Prat i Pla, de l'Om, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904 i 1911: Francesc Sala i Trullàs, ferrer, la seva muller, Josepa Jo i Rusinyol, i llurs fills Josep, Tomàs, Eloi, Martí, Lluís, Jaume, Modest i Teresa Sala i Jo (Padró, AMC)

1921: Josepa Jo i Rusinyol, vídua, i els seus fills Modest i Teresa Sala i Jo (Padró, AMMdC)

1930 a 1960: Modest i Teresa Sala i Jo, germans (Padrons, AMMdC)

El primer nom conegut de la casa prové de l'ofici de l'estadant: Ferrer Benet, el 1880; més tard, ja a principis del segle XX, hi nasqué Modest Sala i Jo, mecànic serraller, qui donà nom a Cal Modest. El 1783 hi consta Jaume Riera, que és el nom que apareix en la llinda que es conserva a la casa, en el balcó del primer pis, descendent de Bernat Riera, establert en aquest lloc el 1562 (vegeu més amunt)

Bernat Riera > Joan Riera (herència) > ... > Jaume Riera (herència) > Antoni Riera (herència) > Tecla Riera i Argelaguer (herència) > Maria (H)Om i Riera (herència, neboda) > Benet Codina i Coll (lloguer) > Jaume Prat i Pla (herència, muller) > Antònia Prat i Riera (herència) > Francesc Sala i Trullàs (compra?) > Modest Sala i Jo (herència)

1882: Casa de 3 plantes, fa 240 m2. 1953:

Casa remodelada el 1940; no va tocar gaires coses de l'estructura original