Cal Manuela

 

 
 

['kalmənu'ɛlə]

 

Cal Manuela, des de llevant

Carrer de Sant Llogari, 27

 

(abans, 23)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338705 (8338705DG1283N0001MZ)

418203,0 E – 4623563,2 N

450,9 m alt

La casa, des de ponent

 

La casa de Cal Manuela, antigament anomenada Ca la Manuela, no era en aquest lloc, sinó al capdamunt del carrer, entre Cal Quirzetó i Cal Pitjat, en el lloc actualment ocupat per part del jardí de Cal Quirzetó

Casa esmentada el 1800: Isidre Camprubí, traginer de Monistrol de Calders, atenent que en acte rebut del mateix notari el 24 de maig del 1794 té pacte de redimir a Anton Planell i Pahissa el preu (200 lliures) de la casa i hort del carrer de Sant Llogari més el preu pagat al se-nyor alodial, i atenent que no es troba en condicions de satisfer els deutes, convé amb Salvador Planell i Pahissa, germà de l’anterior i he-reu seu, el següent: que si de la sobre dita casa y hort me retornava los dos trossos ó parts de casa y hort de las tres parts que se compon li vendria y absoldria la part de casa y hort corresponents que es lo trast mes vell a la part de solixent (...). De mon grat y certa ciencia vench absolch difinesch y remeto y perpetuament relaxo al sobredit Salvador Planell y Pahissa present y als seus perpetuament tot lo dret ÿ facultat que me competex de recobrar tota aquella part o nau de casa mes vella que es á la part de solixent junt ab lo correspo-nent hort del devant de ella y á mes tres palms en dins de la restants dos parts de nau a fi de arribarhi per construhir una tina ab entradas y exidas drets y pertinencias suas universals (...). Y termina dita casa ó tros de casa á solixent junt ab lo hort ab honors de la casa y hort de Joan Mussarra á mitg dia á fins a trobar la riera dita de St Llogari passant entre mitg y per lo devant de la casa lo cami ó carrer qui va á St Llogari; a ponent ab las restants dos naus de casa y hort que me quedan, ÿ a tremuntana ab terras de Joseph Gamisans tots del mateix lloch. Li correspon com a receptor dels béns del seu avi, Bartomeu Camprubí, com consta en els seus capítols matrimonials (Notari Josep Anton Brichfeus). El seu avi hi fou establert per Josep Montserrat Saladich, pagès del mateix lloc, com consta en acta da-vant del notari de Moià Pere Pujol el 17 de setembre del 1698 (Notari Jacint Vilarrúbia, de Moià, 13 de juliol; ACA, Notarials de Manresa, 197, f. 52). Cal destacar que el Salvador Planell i Pahissa és qui inscriu el seu nom en la llinda de la casa: Salvador Pahissa 1801. Les tres naus esmentades corresponen, de ponent a llevant, a Cal Clareta, Ca la Teresona i Cal Manuela

Propietaris i estadants:

1783: Joan Camprobí, jornaler inútil, i el seu fill Isidre, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Contribucions, AMCalLluís)

1851:  (Padró, AMC)

1855: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1857: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1866: Pau Catot i Musarra, jornaler, Francesca Jo i Comellas i Isidre, Rosa i Jaume Catot i Jo (Padró, AMC)

1868: Isidre Catot i Jo, jornaler, Francesca Jo (i Comellas), mare, i Jaume Catot i Jo, germà (Padró, AMC)

1880: Teresa Ponsa i Font, vídua, Maria i Teresa Jo i Ponsa (Padró, AMC). Possiblement llogaters

1882: Vicenç Planell (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Jaume Estrada i Capdevila, jornaler, Rosa Puigmartí i Trullàs, Núria i Adelaida Estrada i Puigmartí (Padró, AMC)

1911: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1920 a 1935: Joan Puigmartí i Catot, jornaler, Joaquima Pla i Solé i Andreu, Feliu i Josep Puigmartí i Pla (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Joaquima Pla i Soler, vídua, obrera tèxtil i Andreu, Feliu i Josep Puigmartí i Pla (Padró, AMMdC)

1945: Joaquima Pla i Soler, vídua, teixidora i Andreu, Feliu i Josep Puigmartí i Pla, jornalers (Padró, AMMdC)

1950: Andreu Puigmartí i Pla, jornaler, Maria López i Segura, teixidor, Eugeni Bercher i Llodrà, hoste, jornaler, Joaquima Pla i Soler, vídua, i Josep Puigmartí i Pla, jornaler (Padró, AMMdC)

1953: Joaquima Pla i Soler, usufructuària; Andreu, Feliu i Josep Puigmartí i Pla, propietaris (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: Joaquima Pla i Soler, vídua, jubilada, i Josep Puigmartí i Pla, jornaler (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové

1882: Casa de tres plantes, fa 540 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 9 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Mussarra; esquerra (ponent): Ca la Teresona; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Cal Peneta Vell

Joan Camprubí > Isidre Camprubí (herència) > Salvador Planell i Païssa (compra) > Vicenç de Planell i Coromina (herència) > Pau Catot i Musarra > Isidre Catot i Jo > Teresa Ponsa i Font > Jaume Estrada i Capdevila (possiblement llogaters, els quatre darrers) > Joan Puig-martí i Catot (compra) > Andreu, Feliu i Josep Puigmartí i Pla (herència) > Joan Puigmartí i López (herència)

Casa de vers el 1700, reformada de forma important el 1801, com diu la llinda de la porta principal. Més modernament ha sofert petites intervencions sobretot al llarg del segle XX

 
 

 

 

 

Llinda de Cal Manuela:

SALVADOR PAHISSA 1801

Finestra del primer pis

de la façana de migdia

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)