Cal Biroc

 

(antigament, Cal Xafa i Cal Casanova)

 

 

 

 

['kalbi'ɾɔk]

 

(['kaʎ'ʃafə] / ['kal'kazə'nɔβə])

 

Cal Biroc

Carrer Nou, 24

 

(abans, 5)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837003 (7837003DG1273N0001AJ)

417743,8 E – 4623575,6 N

437,9 m alt

 

 

Casa esmentada el 1782 i el 1791: Josep Fabregó i Armadans, cirurgià de Monistrol de Calders, ven a Pere Clusella i Arnau, jove pagès del mateix lloc, una casa amb hort i campet rere seu, amb una noguera, de dos quartans i mig, al Carrer Nou. Té a sol ixent terres de Joan Ru-bió, de Pere Rubió i d’Adjutori Catot, bracers del mateix lloc; a migdia, Josep Caixach, Valentí Puigmartí, Emmanuel Bosch i Pere Catot; a ponent, el Carrer Nou; i a tramuntana, Josep Saurats, tots del mateix lloc. Li pertany per venda feta per Josep Muntsech, bracer de Sallent (Notari Josep Anton Brichfeus, de Castellterçol, 9.7.1782; document desaparegut) (Notari Joan Serrarrica, de Moià, 31 de gener; ACA, No-tarials de Manresa, 181, f. 14)

Propietaris i estadants:

1783: Josep Fabregó, cirurgià (Cadastre, AMC)

1816: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC). Llogari Clusella i Rovira, oriünd de Monistrol de Calders, habitant a Sant Esteve de Palaudàries, ven a Josep Picañol, moliner del mateix lloc, una casa amb hort i un campet rere seu, de dos quartans i mig, al carrer Nou. Tot aglebat, afronta a llevant amb honors de Jaume Catot, bracer, a migdia en part amb honors de Llorenç Caxach, en part amb Josep Puigmartí, en part amb Miquel Soler, i en part amb Joan Catot; a ponent, amb dit carrer Nou, i a tramuntana amb honors de Joan Saurats, tots de Monistrol de Calders. Alou del Marquès de Castellbell (Notari Francesc Vilarrúbia, de Moià, 25 de març; ACA, Notarials de Manre-sa, 233, f. 54)

1830: Josep Picañol (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1857: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1866 (Cal Casanova): Josep Vilatersana i Om, jornaler, Rosa Puigmartí (i Jo) i Andreu, Agustí, Rosa, Lluís, Josep, Maria, Carme i Joan Vila-tersana i Puigmartí (Padró, AMC). Possiblement llogaters; procedien de la Casa Nova

1868: Josep Vilatersana i Om, jornaler, Rosa Puigmartí (i Jo) i Andreu, Agustí, Rosa, Lluís, Josep, Maria i Joan Vilatersana i Puigmartí (Pa-dró, AMC). Se n'anaren a Cal Sastre Peteret, l'actual Ca l'Estanquer, o l'Estanc

1880: Josep Pla i Puigdomènech, jornaler, i Rosa N. i Farràs (Padró, AMC)

1882: Pere Picañol, Xafa (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911: Francesca Espinalt i Bosch (Padró, AMC)

1920 i 1921: Josep Bou i Bosch, jornaler, Francesca Espinalt i Bosch i Marcel·lí Bou i Espinalt (Padró, AMC)

1924 a 1940: Josep Bou i Bosch, jornaler, i Francesca Espinalt i Bosch (Padrons, AMC i AMMdC)

1945: Josep Bou i Bosch, jornaler (Padró, AMMdC)

1950: Vicenç Prior i Fenollosa, jornaler, i Anna Aragonès i Fas (Padró, AMMdC)

1953: Francesca Espinalt i Bosch > Vicenç Prior i Fenollosa (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

 

Josep Muntsech > Josep Fabregó i Armadans (compra) > Pere Clusella i Arnaus (compra) > Llogari Clusella i Rovira (herència) > Josep Pi-cañol > Josep Bou i Bosch > Francesca Espinalt i Bosch > Vicenç Prior i Fenollosa

1882: Casa de dues plantes, fa 250 m2. 1953: No consta en els fulls de Contribució territorial urbana